Palvelusetelituottaja, hyväksymisen peruminen, kotisiivous, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

HEL 2023-011455
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n kotisiivouksen palvelusetelituottajaksi hyväksymisen peruminen

Hankintajohtaja

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hankintajohtaja päätti perua Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n, Y-tunnus: 0307082-1, hyväksynnän ja poistaa Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n kotisiivouksen palvelusetelin tuottajista.

Päätöksen perustelut

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy on pyytänyt itse kotisiivouksen palvelusetelituottajaksi hyväksymisen perumista.

Terveyslautakunta on 22.1.2008, § 10, hyväksynyt palvelusetelin yhdeksi kotisiivouksen järjestämistavaksi ja on päättänyt palvelusetelin arvon.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja on päätöksellään 07.03.2023, 62 §, delegoinut kotisiivouksen palvelusetelin palveluntuottajaksi hyväksymisen tai hyväksynnän perumisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hankintajohtajalle.

Päätös tullut nähtäväksi 15.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Riitta Vaarala, suunnittelija, puhelin: 09 310 27143

riitta.vaarala@hel.fi

Päättäjä

Sampo Pajari
vs. hankintajohtaja