Vuosikokoukset, Avainta ry

HEL 2023-011490
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 34 §

Avaintyönantajat Avainta ry:n yhdistyksen kokoukset

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Avaintyönantajat Avainta ry:n jäseninä olevia kaupungin tytäryhteisöjä antamaan Helsingin kaupungille valtakirjan osallistua tytäryhteisön puolesta Avaintyönantajat Avainta ry:n tuleviin yhdistyksen kokouksiin.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Avaintyönantajat Avainta ry:n yhdistyksen kokouksissa hyväksymään yhdistyksen hallituksen esitykset ottaen huomioon pormestarin 14.2.2024, § 18 päätös kehottaa Avaintyönantajat Avainta ry:n yhdistyksen jäseninä olevia kaupungin tytäryhteisöjä liittymään toiseen työnantajajärjestöön yhdistyksen muutostilanteesta johtuen.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Avaintyönantajat Avainta ry

Avaintyönantajat Avainta ry (jäljempänä Avainta) on kuntaomisteisten tai kuntien määräysvallassa olevien yhteisöjen työnantajayhdistys. Avaintalla on noin 600 jäsenyritystä ja sen piirissä noin 39 000 työntekijää. Yhtenä suurena jäsenryhmänä on sosiaali- ja terveysalan yritykset, joihin nykyisestä yhdistyksen sääntökirjauksesta poiketen kuuluu aikaisempien sääntöjen mukaisin perustein myös kunnille palveluita tuottavia yhdistyksiä ja säätiöitä kuten päiväkotiyhdistykset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon erityyppiset toimijat.

Helsingin kaupungin tytäryhteisöistä Avaintaan ovat järjestäytyneet oman ilmoituksensa mukaan Forum Virium Helsinki Oy, Helsingin Asumisoikeus Oy, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Helsingin kaupunkitilat Oy, Helsingin Seniorisäätiö sr, Helsinki Stadion Oy, Jääkenttäsäätiö sr, Kiinteistö Oy Auroran-linna, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr, Metropolilab Oy, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Niemikotisäätiö sr, Oulunkylän Kuntoutuskeskus sr, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Seure Henkilöstöpalvelut Oy, Stadion-säätiö sr, Työmaahuolto Oy Ab, UMO-säätiö sr, Urheiluhallit Oy sekä Vuosaaren Urheilutalo Oy. Lisäksi osa tytäryhteisöistä on soveltanut Avaintan työehtosopimusta olematta varsinaisesti yhdistyksen jäseniä.

Asian tausta

Avaintalla ei ole omaa henkilöstöä tai toimitiloja vaan kaikki yhdistyksen toimintaan tarvittavat toiminnot on hankittu Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ry:n (KT) kanssa tehdyn palvelusopimuksen nojalla.

KT on irtisanonut tämän edellä mainitun Avaintan ja KT:n välisen palvelusopimuksen päättymään 31.12.2024. Palvelusopimuksen irtisanominen liittyy säädösmuutokseen, jonka perusteella KT:n jäseninä voivat olla jatkossa kuntien tai hyvinvointialueiden omistamat tai niiden määräysvallassa olevat yhteisöt, mikä ei aiemmin ole ollut mahdollista.

Avaintan toiminnan edellytyksiä on arvioitu yhdistyksen järjestämässä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 27.10.2023, koska Avaintalla ei enää palvelusopimuksen päättymisen jälkeen ole käytännössä edellytyksiä jatkaa toimintaansa työnantajaedunvalvojana, eikä se siis jatkossa solmi työehtosopimuksia jäsenyhteisöjensä puolesta.

Avaintan vuosikokoukset

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 27.10.2023 päätettiin, että hallitus käynnistää välittömät toimenpiteet yhdistyksen purkamiseksi, jotta yhdistys lakkaisi toimimasta 1.1.2025. Lisäksi päätettiin, ettei kuluvan vuoden jäsenmaksuja ei peritä ja että vastaava päätös vuoden 2024 jäsenmaksujen osalta tultaneen tekemään myöhemmin. Kokouksessa arvioitiin, että 31.12.2024 yhdistyksellä olisi varoja noin 900 000–1 000 000 euroa.

Tarkoituksena on, että yhdistyksen vuosikokous, joka pidetään 24.4.2024 (tai muu yhdistyksen ylimääräinen kokous) päättää varsinaisen selvitysmenettelyn käynnistymisestä sekä yhdistyksen purkautumisesta ja varojen käytöstä.

Avaintan ylimääräisten kokousten ja vuosikokousten päätöksenteon koordinoiduksi varmistamiseksi sekä kaupunkikonsernin kokonaisedun turvaamiseksi Helsingin tytäryhteisöjen kannalta on katsottu tarkoituksenmukaiseksi pyytää Avaintan jäseninä olevia kaupungin tytäryhteisöjä antamaan kaupungille valtakirjan edustaa niitä yhdistyksen kokouksissa (ylimääräisissä ja vuosikokouksissa). Vastaava keskitetty toimintamalli on käytössä muissakin isoissa kaupungeissa ja niiden tytäryhteisöissä. Kaupungin edustajana yhdistyksen kokouksissa toimiva kannattaa yhdistyksen hallituksen esityksiä yhdistyksen kokoukselle.

Tytäryhteisöiden jäsenyyden päättyessä Avaintaan vuodenvaihteessa tytäryhteisöiden tulee tehdä päätös uudesta työnantajaliitosta (=järjestäytymisestä) niin, että se mahdollistaa uuden jäsenyyden 1.1.2025 alkaen.

Kaupungin konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat työnantajajärjestöön ja soveltavat järjestäytymisensä mukaista työehtosopimusta. Edelleen konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöt ovat vastuullisia työnantajia, jotka toteuttavat hyvää johtamista sekä huolehtivat työelämän laadusta ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Kaupunkikonsernin ja tytäryhteisöjen johtamisessa otetaan huomioon kaupunkikonsernin kokonaisetu, eikä konsernin sisällä saa olla epätervettä kilpailua henkilökunnasta.

Pormestari on 14.2.2024, § 18 konserniohjeen mukaisena kaupungin kantana antanut suostumuksen sille, että Avaintyönantajat Avainta ry:n muutostilanteesta johtuen yhdistyksen jäseninä olevat kaupungin tytäryhteisöt liittyvät toiseen työnantajajärjestöön.

Lisäksi pormestari kehotti samassa päätöksessä kaikkia tytäryhteisöjä varmistamaan, että ne noudattavat konserniohjeen mukaista velvollisuutta olla jäseninä jossain työnantajajärjestössä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi