Toimeentulotuen alueellista neuvottelukuntaa koskevaan sopimukseen sitoutuminen ja jäsenten nimeäminen

HEL 2023-011505
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 73

Toimeentulotukiasioiden alueellista neuvottelukuntaa koskevaan sopimukseen sitoutuminen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys ja pelastustoimen välisen yhteistyösopimuksen toimeentulotukiasioiden alueellisesta neuvottelukunnasta. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Sopimuksen kohteena on toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 27 e §:n mukainen toimeentulotukiasioiden alueellinen neuvottelukunta. Sopimuksella osapuolet sopivat keskinäisestä yhteistyöstä toimeentulotuen alueellisen neuvottelukunnan osalta, jonka osapuolet muodostavat yhteistyössä.

Sopimukseen sitoudutaan, sillä hyvinvointialueen tulee asettaa alueellinen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja toimeentulotukiasioiden käsittelyn kehittämisestä sekä yhteistyön toteuttamista koskevista asioista alueellaan. Neuvottelukuntaan kuuluu Kansaneläkelaitoksen ja hyvinvointialueen sosiaalihuollon edustus (laki toimeentulotuesta 27 e §).

Yhteistyösopimuksella pyritään osapuolten kattavaan yhteistyöhön yhdyspintatehtävissä sekä monipuoliseen tiedon jakamiseen ja välittämiseen. Lisäksi edistetään toimeentulotuen soveltamiskäytäntöjä ja eri viranomaisten välistä yhteistyötä alueella. Neuvottelukunta seuraa ja kehittää alueen palveluverkkoa koskevaa yhteistyötä muun muassa asumisen ja kuntouttavan työtoiminnan asioissa sekä työllisyysasioissa toimeentulotukiasioiden lisäksi. Työskentelyssä ennakoidaan myös tulevaisuuden palvelu- ja yhteistyötarpeita. Alueellinen neuvottelukunta huomioi toimeenpanoon vaikuttavat alueelliset erityispiirteet.

Toimeentulotukiasioiden alueellinen neuvottelukunta nimetään neljän vuoden jaksoiksi kerrallaan, mutta sopimuksessa osapuolten välisenä sovittu yhteistyönrakenne on tarkoitettu toistaiseksi voimassa olevaksi, vaikka jäsenet rakenteessa muuttuisivatkin. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 2. varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta koostuu hyvinvointialueella toimivien viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajista sekä kolmesta Kansaneläkelaitoksen edustajasta, jotka Kansaneläkelaitos ilmoittaa. Puheenjohtajan tulee olla hyvinvointialueen viranhaltija. Osapuolet ovat sopineet, että kukin osapuoli määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuudet vaihtuvat vuoden välein osapuolten välillä.

Sopimus tulee voimaan vasta, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja. Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan viranhaltijan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa se viranhaltija, joka on päättänyt sopimukseen sitoutumisesta, tai hänen määräämänsä henkilö.

Päätös tullut nähtäväksi 25.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Niina Vilkman, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 35018

niina.vilkman@hel.fi

Päättäjä

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Liitteet (pdf)

1. Yhteistyösopimus toimeentulotukiasioiden alueellisesta neuvottelukunnasta (1)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.