Virkasuhteen täyttäminen, perhe- ja sosiaalipalvelut, maahan muuttaneiden erityispalvelut, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-460-23

HEL 2023-011831
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, perhe- ja sosiaalipalvelut, etelän aikuissosiaalityö, maahan muuttaneiden erityispalvelut, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-460-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Etelän aikuissosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 039750, toimintayksikkö 395600, työpiste 100110) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden/puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 4.9.2023.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 039750) on ollut haettavana 4.8 – 18.8.2023 ja ajalla 19.8 – 1.9.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalle.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on asiakkaiden psykososiaalinen tukeminen, alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien teko sekä niiden seuranta sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö. Lisäksi työtehtäviisi kuuluu täydentävästä ja ennalta ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän) kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Jos äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi, hakijan tulee esittää kirjallinen todistus kielitaidosta (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 13 §.)

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä sekä kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että moniammatillisesti.

Lisäarvostuksena aikaisempi kokemus kansainvälistä suojelua saavien asiakkaiden kanssa tehtävästä työstä, sekä lasten ja perheiden kanssa työskentelystä ja Apotin asiakastietojärjestelmän tuntemus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittua kelpoisuutta ei ollut kummallakaan hakijalla.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Mirva Vimpari, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 37561

mirva.vimpari@hel.fi

Päättäjä

Sari Karisto
aikuissosiaalityön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.