Virkasuhteen täyttäminen, Kannelmäen peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1055-23

HEL 2023-011973
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 23

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Kannelmäen peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1055-23

Apulaisrehtori

Päätös

Virka-apulaisrehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä yksikköön sijoitetun luokanopettajan viran (vakanssinumero 002586).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 002586) on ollut julkisesti haettavana ajalla 18.7.2023 – 1.8.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää virka-apulaisrehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Kannelmäen peruskoulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus inklusiivisesta perusopetuksesta ja yhteisopettajuudesta sekä kielirikasteisesta opetuksesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 4 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla. Kaksi hakijoista vetäytyi prosessista hakuajan umpeutumisen jälkeen.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan luokanopettajan virkaan ei ollut kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 26.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Pia Siljala-Kaskelin, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 25890

pia.siljala-kaskelin@hel.fi

Päättäjä

Pia Siljala-Kaskelin
apulaisrehtori