Käteiskassan perustaminen, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-012028
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 219

Kahden käteiskassan perustaminen vammaisten työ- ja päivätoimintaan

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja päätti käteiskassan perustamisesta ja 100 euron suuruisesta pohjakassasta Treklangen toimintakeskukseen sekä Octaven toimintakeskukseen (vammaisten työ- ja päivätoiminta) pienimuotoiseen tuotteiden myyntiin toimintaohjeen TOIM030, "Kassan hoito- ja turvallisuusohjeet sosiaali- ja terveystoimialalla" (4.9.2019) mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Treklangen ja Octaven toimintakeskukset (vammaisten työ- ja päivätoiminta), harjoittavat pienimuotoista tuotteiden myyntiä (käsityö- ja veistotuotteet). Tuotteista tyypillisesti saatavat kassatulot ovat pieniä, jolloin käteiskassan perustaminen maksutulojen vastaanottamiseksi on perusteltu ratkaisu.

Kassojen toiminnassa on noudatettava rahoitusjohtajan päätöstä 30.12.2020 Rj 101§ Kassanhoito-ohjeet (liite 2) sekä tämän päätöksen olevaa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaohjetta 4.9.2019 Kassanhoito- ja turvallisuusohjeet sosiaali- ja terveystoimialalla.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on hyväksynyt 4.2.2021 Tj 2§ kaupungin yleistä kassanhoito-ohjetta täydentävät kassanhoito- ja turvallisuusohjeet, Talpan käytännön kassanhoito-ohjeet(liite 3).

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 4 §:n 11 kohdan mukaan rahoitusjohtaja päättää kaupunginkanslian, tarkastusviraston, toimialojen, liikelaitosten ja pelastuslaitoksen käteisvarojen enimmäismäärästä.

Enimmäismäärällä tarkoitetaan sitä käteisvarojen yhteismäärää, joka organisaation kassoissa päivän päätteeksi saa enimmillään olla.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan toimialajohtaja päättää käteiskassojen jaosta tehtäväalueellaan, eli käteisvarojen enimmäismäärän jakautumisesta. Rahoitusjohtajan ohjeen 30.12.2020 Rj 101§ mukaan toimialajohtaja päättää myös mahdollisten pohjakassojen euromäärästä kassapisteittäin.

Päätös tullut nähtäväksi 01.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jerry Ramstedt, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25678

jerry.ramstedt@hel.fi

Päättäjä

Juha Jolkkonen
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja