Rasitesopimus, tontti 43285/2 ja 43285/3, Abrahm Wetterin tie 1, Johan Sederholmintie 1 A, Herttoniemi

HEL 2023-012327
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 66

Rasitesopimuksen hyväksyminen ja liittäminen tontin pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen, päätöksen muutos (Herttoniemi, tontit 43285/2 ja 3)

Tiimipäällikkö

Päätös

Toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikkö päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan, tonttien 43285/2 ja 3 välisen 24.4.2021 allekirjoitetun rasitesopimuksen liitteineen.

Lisäksi toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikkö päätti muuttaa tämän päätöksen allekirjoituksin kulttuurin ja vapaa-ajan palvelun vuokrausta (vuokraustunnus Y3143-18) sekä kaupungin vuokratontin 43285/3 (sopimusnumero 22936) pitkäaikaista maanvuokrasopimusta siten, että siihen lisätään liitteenä 1 oleva allekirjoitettu sopimus liitteineen seuraavin ehdoin noudatettavaksi:

- Vuokralainen on velvollinen noudattamaan liitteenä 1 olevaa vuokralaisen ja naapurikiinteistöjen omistajien välillä tehdyn rasitesopimusta, jossa sovitaan autopaikkojen käytöstä ja sijoittumisesta.
- Vuokranantaja ei vastaa mistään mainitusta sopimuksesta aiheutuvista velvollisuuksista, vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.
- Vuokranantaja ei vastaa myöskään mistään vahingoista, haitoista, eikä kustannuksista, mikäli mainitussa sopimuksessa havaitaan vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita, ja/tai mikäli kyseisten tonttien välillä ei ole sovittu kaikista niiden toteuttamisen ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista ja/tai yhteisjärjestelyistä.
- Muutoin noudatetaan vuokrasopimuksen entisiä ehtoja.

L1143-54
Y3143-18

Päätöksen perustelut

Päätösehdotuksessa mainittujen tonttien välillä on sovittu kulkuoikeudesta tontin 43285/3 kautta tontille 43285/2, kulkuoikeuden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä yhteisistä autopaikkojen sijoittamisista ja kunnossapidosta, mistä syystä nyt hyväksyttävä 24.4.2021 allekirjoitettu rasitesopimus oli tarpeen laatia.

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on päätöksellään 22.12.2020 (52 §) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 4 §:n 1 mom. 1 kohdan toimivaltaa käyttää kaupungin puolesta maanomistajan puhevaltaa päättää toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä koskevien rasite- ja yhteisjärjestelysopimusten hyväksymisestä ja kaupunkia varten perustettavista rasitteista mm. kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikölle.

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 4.4.2023 (195 §) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 1 - 9 kohtien toimivaltaa päättää toimielinten päättämien sopimusten ehtojen vähäisistä muutoksista ja lisäyksistä mm. kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden toimitilatontit ja kiinteistökehitys- tiimin tiimipäällikölle.

Edellä mainitun perusteella toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikkö on toimivaltainen päättämään asiasta.

Kaupungin vastuu sopimuksesta ja sen velvoitteista sekä oikeuksien toteutumisesta on rajattu päätöksen kohteena olevassa rasitesopimuksessa.

Päätös tullut nähtäväksi 02.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36464

henna.vennonen@hel.fi

Päättäjä

Ilkka Aaltonen
tiimipäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Rasitesopimus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.