Vuokraus, vuokrauksen jatkaminen, tontti 47046/36 ja 47046/38, Kivikonlaita 18 ja Kivikonlaita 20, Mellunkylä, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

HEL 2023-012370
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 67

Kahden teollisuustontin lyhytaikaisen vuokrauksen jatkaminen rakennusluvan hakemista varten Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle (Mellunkylä, tontit 47046/36 ja 38)

Tiimipäällikkö

Päätös

Toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikkö päätti

- muuttaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle (Y-tunnus 3251002-1) vuokratun Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin 47046 tontin nro 36 (os. Kivikonlaita 18, pinta-ala 9 102 m², rakennusoikeus 9 102 k-m²) vuokrausta teollisuus- ja varastorakennuksen rakennusluvan hakemista varten seuraavin ehdoin:
1
Vuokra-aika on 18.10.2023 – 18.4.2024.
2
Muutoin entisin ehdoin.
- muuttaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle (Y-tunnus 3251002-1) vuokratun Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin 47046 tontin nro 38 (os. Kivikonlaita 20, pinta-ala 8 359 m², rakennusoikeus 4 180 k-m²) vuokrausta teollisuus- ja varastorakennuksen rakennusluvan hakemista varten seuraavin ehdoin:
1
Vuokra-aika on 18.10.2023 – 18.4.2024.
2
Muutoin entisin ehdoin.
- oikeuttaa sekä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun sopimukset ja valvonta –tiimin päällikön että lakimiehen, kumpikin yksin, allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitut maanvuokrasopimukset ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä tarkennuksia ja korjauksia.  

T1147-111
T1147-112

Päätöksen perustelut

Hakija ja hanke

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy pyytää, että sille vuokrattujen tonttien nrot 47046/36 ja 38 lyhytaikaisia maanvuokrauksia rakennusluvan hakemista varten jatkettaisiin puolella vuodella. Hanke edellyttää poikkeamislupaa, joten rakennuslupa-asia on viivästynyt.

Hakijalla on tarkoitus toteuttaa tonteille ratakorjaamo, joka korvaa nykyisin Koskelan varikkoalueella sijaitsevan ratakorjaamon.

Kaava- ja tonttitiedot

Tontit ovat asemakaavassa nro 10860 (2002) osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen.

Tontin 47046/36 pinta-ala on 9 102 m² ja rakennusoikeus 9 102 k-m², mikä vastaa tonttitehokkuuslukua e=1,00.

Tontin 47046/38 pinta-ala on 8 359 m² ja rakennusoikeus 4 180 k-m², mikä vastaa tonttitehokkuuslukua e=0,50.

Tontit on yleiskaavassa (2016) osoitettu toimitila-alueeseen.

Tonttien vuokraaminen hakijalle

Toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikkö päätti 13.4.2023 § 3 vuokrata päätöskohdassa mainitut tontit 17.10.2023 saakka rakennusluvan hakemista varten.

Hakijalle esitetään vuokrattavaksi päätösesityksen mukaiset tontit uudelleen 18.4.2024 saakka teollisuus- ja varastorakennuksen rakennusluvan hakemista varten entisin ehdoin.

Tonttien vuokrat

Päätöskohdassa esitettyjen tonttien vuokraksi on aiemmin määritelty perittäväksi vuokraksi 2 kuukauden vuokraa vastaavaa osaa vuosivuokrasta. Voimassa olevan käytännön mukaan, kun po vuokrausta jatketaan samoin, ei vuokrauksesta peritä uutta vuokraa.

Toimivalta

Tällä päätöksellä hyväksyttävä pitkäaikainen vuokraus on yritystontteja koskevien kaupungin päätösten mukainen ja noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 4.4.2023 § 195 perusteella maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikön toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikkö antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia rakentamattomia kiinteistöjä yritystarkoituksiin enintään 30 vuoden määräaikaisin vuokrasopimuksin, kun kiinteistön rakennusoikeus on enintään 3 000 k-m² tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, joissa on enintään yhden vuoden irtisanomisaika.

Päätös tullut nähtäväksi 02.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36464

henna.vennonen@hel.fi

Päättäjä

Ilkka Aaltonen
tiimipäällikkö