Vuokraus, tilat, Laivalahdenkatu 2 b, Sponda Investment Properties C Oy, sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimiala

HEL 2023-012583
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Vuokraus, tilat, Laivalahdenkatu 2 b, Sponda Investment Properties C Oy, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Laivalahdenkatu 2 b, kohde 6738, sijaitsevan, huoneistoalaltaan 620 m2 suuruisen tilan vuokrauksesta Sponda Investment Properties C Oy:ltä ja edelleen vuokrata sen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva palvelukokonaisuuden Kaakkoisen kotihoidon (Laajasalo) käyttöön määräaikaisesti alkaen 1.1.2024 seitsemän (7) vuoden ajalle.

Kohteen arvonlisäveroton tilavuokra kaupunkiympäristön toimialalle on 17,00 euroa/m²/kk, yhteensä 126 480 euroa/v.

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (vuoden 1951 lokakuu = 100). Perusindeksi julkaisukuukausi ja -vuosi toukokuu 2023. Pisteluku 2296. Tarkistusajankohdat kaksi kertaa vuodessa: kesäkuu ja joulukuu. Tarkistusindeksikuukaudet huhtikuu ja lokakuu. Ensimmäinen tarkistus 1.6.2024. Vuokraa tarkennetaan edellä mainittuina tarkistusajankohtina täysimääräisesti indeksipisteluvun nousua vastaavalla määrällä. Mikäli indeksipisteluku laskee, ei vuokraa kuitenkaan alenneta. Vuokraa korotetaan kuitenkin aina vähintään 1,25% per tarkistuskerta. Perusindeksiä muutetaan perustarkistuksen yhteydessä siten, että tarkistusindeksikuukauden indeksi muuttuu perusindeksiksi.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusluonnosta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- terveys-, ja pelastustoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva palvelukokonaisuuden Laajasalon kotihoito toimii nykyisin osoitteessa Koulutanhua 2:ssa, Laajasalon terveysasemalla. Toimiala tarvitsee lisätilaa kiinteistöstä terveysasematoiminnoille Kruunuvuorenrannan väestömäärän kasvaessa. Sen vuoksi kotihoito tarvitsee korvaavat tilat toiminnalleen. Herttoniemi valikoitui alueeksi sen ollessa riittävän lähellä Laajasalon lähipalvelualuetta, kulkuyhteydet alueella ovat hyvät ja samassa Silkkikutomon kiinteistössä sijaitsee Herttoniemen kotihoito ja kotisairaalatoimintoja, joten synergiaetu Laajasalon kotihoidon sijoittamiseksi samaan kiinteistöön on ilmeinen. Kotihoidon palveluyksikkö tarjoaa kotiin vietäviä palveluja ikääntyneille Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan alueella asuville kotihoidon asiakkaille.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 14.1.2021, 10 § siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista toimivaltaansa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun asiakkuusyksikön 2 päällikölle siten, että asiakkuusyksikön 2 päällikkö päättää vastuualueensa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta, kun liikehuoneisto vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 3 000 000 euroa tai kun liikehuoneisto vuokrataan toistaiseksi enintään kahdentoista kuukauden irtisanomisajoin.

Päätös tullut nähtäväksi 06.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kati Hynninen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 46701

kati.hynninen@hel.fi

Päättäjä

Viivi Palonkoski
vs. yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Helsingin kaupunki vuokrasopimus 112530 22.9.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.