Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, johtava paikkatietoasiantuntija, työavain KYMP-03-75-23

HEL 2023-012596
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelujen kartat ja paikkatiedot -yksikön johtavan paikkatietoinsinöörin viran täyttäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti valitsi kartat ja paikkatiedot -yksikön johtavan paikkatietoasiantuntijan virkaan (060087) diplomi-insinööri ********** 4.12.2023 alkaen 4 094,20 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.11.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 31.8.-25.9.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Joblyssä ja LinkedInissä.

Johtava paikkatietoasiantuntija vastaa osaltaan Helsingin kaupunkimittauspalveluiden kaupunkimalli-, kuntarekisteri- ja paikkatietoaineistojen tuotannon ja jakelun toimivuudesta. Tehtävä sisältää tuotannon tukea ja kehittämistä sekä näihin liittyvien kehittämisprojektien vetämistä ja projektipäällikkyyksiä, projektiluonteisia asiantuntijatehtäviä, sidosryhmätyöskentelyä ja viranomaistehtäviä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tutkintoon tai täydentävään koulutukseen on sisällyttävä erikoistumista paikkatietoalaan.

Tehtävässä edellytetään useamman vuoden aiempaa työkokemusta maanmittaus-/paikkatietoalalta. Eduksi luetaan asiantuntemus paikkatieto- ja kaupunkimalliaineistoista sekä näiden julkaisu- ja tuotantojärjestelmien hallintataito sekä erityisesti kokemus paikkatiedon rajapintapalveluiden tuottamisesta. Lisäksi eduksi luetaan kokemus projektipäällikkötehtävistä. Tehtävään valittavalta odotetaan itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja vahvaa kehittämisotetta työhön sekä myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa kahdeksan henkilöä, joista kolme täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa, joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävän viran kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua kokemusta, joka liittyy johtavan paikkatietoasiantuntija tehtäväalueisiin. Hakijoita haastattelivat 2.-3.10.2023 yksikön päällikkö Timo Tolkki, paikkatietoinsinööri Juho Pajukoski, tiimipäällikkö Aaro Nurmiainen ja paikkatietokoordinaattori Suvi Uotila.

********** on valmistunut hallintotieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta vuonna 2007, oppiaineena aluetiede, hallintotiede, kuluttajaopinnot ja logistiikka. Tutkintoon on sisältynyt paikkatietoalan opintoja.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena haastattelun perusteella on kokemus karttajärjestelmän pääkäyttäjyydestä ja siihen liittyvistä tehtävistä.

********** on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1997, oppiaineena kartografia ja paikkatietojärjestelmät.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on haastattelujen perusteella syvällinen paikkatietoteknologian osaaminen.

Kummallakin haastatetulla on paikkatietoalan opintoja ja työkokemusta sekä kokemusta projektitehtävistä.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin ********** Häntä haastattelivat 9.10.2023 kaupungingeodeetti Tiina Talvitie ja yksikön päällikkö Timo Tolkki.

Perustelut valintaesitykselle

Johtavan paikkatietoasiantuntijan vastuulla on osaltaan huolehtia Helsingin kaupunkimittauspalveluiden kaupunkimalli-, kuntarekisteri- ja paikkatietoaineistojen tuotannon ja jakelun toimivuudesta. Tehtävä sisältää tuotannon tukea ja kehittämistä sekä näihin liittyvien kehittämisprojektien vetämistä ja projektipäällikkyyksiä, projektiluonteisia asiantuntijatehtäviä, sidosryhmätyöskentelyä ja viranomaistehtäviä.

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen kelpoisuusehtojen ja edellytysten lisäksi huomiota eduksi luettaviin asiantuntemukseen paikkatieto- ja kaupunkimalliaineistoista sekä näiden julkaisu- ja tuotantojärjestelmien hallintataitoon sekä erityisesti kokemukseen paikkatiedon rajapintapalveluiden tuottamisesta. Molemmilla hakijoilla on tehtävään edellytettyä työkokemusta paikkatietolalta tai tätä tukevista tehtävistä. ********** on 16 vuoden kokemus alalta, mm. karttajärjestelmän pääkäyttäjän tehtävistä; palvelun teknisestä kehittämisestä tilaajan/omistajan roolissa, paikkatietoaineistojen hallinnasta ja käyttäjien opastuksesta. ********** on paikkatietoalan kokemusta 23 vuotta. Hänellä on syvällistä osaamista paikkatietoteknologiasta, mm. rajapintapalveluista, paikkatietokannoista, aineistomuunnoksista sekä ohjelmistokehityksestä. Molemmilla haastatelluilla on eduksi katsottavaa kokemusta projektitehtävistä sisältäen myös kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tehtävään valittavalta odotetaan itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja vahvaa kehittämisotetta työhön sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kummallakin hakijalla on kokemusta ja kiinnostusta kunnan paikkatietojen sidosryhmäyhteistyöhön ja viranomaistehtäviin. ********** osoitti haastattelussa hyvää teknistä suuntautuneisuutta ja kiinnostusta kehittymiseen paikkatietoalalla. Haastattelujen perusteella ********** osoitti em. osa-alueilla vahvinta kyvykkyyttä ja kokemusta, huomioiden erityisesti syvällinen paikkatietoteknologian osaaminen sekä ohjelmistokehityskokemus. Molemmilla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella kaupungingeodeetti katsoo, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa johtavan paikkatietoasiantuntijan virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaa puoltavat vahva ja monipuolinen tekninen osaaminen paikkatietojärjestelmien hallintatyöstä sekä paikkatietoon liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä. Hänellä on pitkäaikaista projektityö- ja projektinjohtokokemusta paikkatietoa hyödyntävissä tietojärjestelmähankkeissa. Rekrytointiprosessin aikana hän toi esiin itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta, vahvaa kehittämisotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Päätös tullut nähtäväksi 24.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo KYMP-03-75-23
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-75-23

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.