Virkasuhteen täyttäminen, Jätkäsaaren peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja (espanja-englanti), työavain KASKO-01-1321-23

HEL 2023-012791
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Jätkäsaaren peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja (espanja-englanti), työavain KASKO-01-1321-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti valita espanjan ja englannin päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 9.10.2023 ja päättyy 15.7.2024.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava lukumäärä 3 kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan (espanja ja englanti) virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 15.9.-27.9.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Jätkäsaaren peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on espanjan ja englannin kielen päätoimisen tuntiopettajan tehtävät Jätkäsaaren peruskoulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan (es-en) viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 12 hakijaa. Kaikilla hakijoilla oli jotakin opettajan kokemusta ja koulutusta sekä osaamista ainakin toisessa opettavista kielistä.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa: ********** Hakijat valittiin hakemuksessa esiin tuotujen ansioiden ja ajatusten perusteella. Valinnassa painotettiin pedagogista ajattelua ja valmiutta toimia yhteisopettajuuteen ja inklusiivisuuteen painottuvassa koulussa, jonka toimintaympäristö on joustavissa oppimisen tiloissa ja yhteisopettajuudessa.

Haastattelun suorittivat ajalla 26.9.-29.9.2023 rehtori ********** ja apulaisrehtori **********

**********

**********

**********

**********

**********

Espanjan ja englannin päätoimisen tuntiopettajan tehtävässä korostuu kielten laaja hallinta, hyvät tiimityötaidot ja pedagoginen innostuneisuus. Lisäksi pääosin alakouluun suuntautuvassa opetuksessa hyvät ryhmänhallintataidot, pedagoginen osaaminen ja inklusiivisten opetusryhmien toiminnan organisoiminen ovat tärkeitä. Valinnassa painottui pedagoginen näkemys toiminnallisista kielten opetuksen menetelmistä, inklusiivisten opetusjärjestelyiden osaaminen sekä valmius toimia joustavissa oppimisen tiloissa yhteisopettajuuteen pohjautuen.

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 13.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kirsi Myllymäki, rehtori, puhelin: 09 310 80218

kirsi.myllymaki@hel.fi

Päättäjä

Kirsi Myllymäki
rehtori