Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 28.10.2022, Rukkilantien kävelytie

HEL 2023-012883
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 143 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan vahingonkorvaustiimin päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 17.1.2024 § 20 (liukastuminen)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 17.1.2024 (20 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö on päätöksellään 17.1.2024 (20 §) hylännyt 28.10.2022 portaikossa osoitteessa Rukkilanpolku tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen.

Vahingonkorvaustiimin päällikkö 22.2.2024 korjannut päätöksessä olleen ilmeisen kirjoitusvirheen koskien vahinkopaikan osoitetta. Päätökseen oli kirjattu vahinkopaikan osoitteeksi Rukkilantie, kun vahinkopaikan oikea osoite, jonka suhteen vaatimus on päätöksessä myös tutkittu, on Rukkilanpolku.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan määrältään 93 euron vahingonkorvausvaatimuksen liittyen 28.10.2022 kello 11.30 puistokäytävän portaikossa osoitteessa Rukkilanpolku tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Hakija toteaa oikaisuvaatimuksessaan muun ohessa, että portaita ei ole hoidettu tyydyttävällä tavalla ottaen erityisesti huomioon esteettömyys. Maa on hakijan mukaan ollut vahinkopäivänä kohmeinen ja lehdissä on ollut valkoisen huurteen kaltaista, ja portaikko on ollut täynnä irtolehtiä. Työntekijän havainto riittävästä siisteydestä ei välttämättä ole totuudenmukainen eivätkä mittaukset 10 km päässä vahinkopaikasta olevalla säähavaintoasemalla. Kaupungin olisi hyvä myös todentaa työnjälki valokuvin. Portaikko pitäisi pitää karhena tai muulla tavoin estää sen liukkaus, sillä puupintaiset portaat ovat liukkaat märkinä sekä syksyllä ja talvella.

Oikaisuvaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi e-kirjeitse 19.1.2024. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 22.1.2024 eli säädetyssä määräajassa.

Perustelut

Kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan vahingonkorvauslain (412/1974) vastuusäännösten kautta. Kaupungin vastuu ei ole tuottamuksesta riippumatonta ns. ankaraa vastuuta, vaan kaupungin vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta eli huolimattomuutta, virhettä tai laiminlyöntiä. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä. Vahingonkärsijän mahdollinen oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossapidosta vastuussa olevan korvausvastuun.

Kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan lisäksi kunnossapitolain (669/1978) kunnossapidon laatutasoa määrittävien säännösten kautta. Vahingonkorvausvastuuta arvioidaan suhteessa ennen vahinkoa tehtyihin kunnossapitotoimenpiteisiin. Korvausvastuun edellytyksenä on, että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti taikka kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty, ja virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Vahinkopaikka sijaitsee asemakaavoitetulla Kartanonmetsän puistoalueella olevan puistokäytävän portailla. Kartanonmetsä on luonnontilainen lähimetsä ja portaiden kohdalla sijaitsee lehtipuita. Portaat on rakennettu puusta, ja niissä on käsijohteet sekä vaunuluiska. Portaat ovat ehjät. Rukkilanpolun portaat on mahdollista kiertää kulkemalla esteetöntä reittä Värttinäkujan kautta. Helsingin kaupungin ulkoporrasohjeiden (13.3.2023) mukaan puuportaita käytetään lähtökohtaisesti luonnonmukaisilla virkistysalueilla sekä esimerkiksi kuntoportaina. Puuportaiden haasteiksi on ohjeessa tunnistettu niiden haastava talviylläpito, sillä puiset askelmat voivat olla kastuessaan ja etenkin jäätyessään liukkaita.

Vahinkopaikan portaita hoidetaan PV3-luokan mukaisesti. PV3-luokan kadut siistitään liukkautta aiheuttavasta kasvillisuusjätteestä ja muista roskista siten, että katu pysyy tyydyttävässä kunnossa. Pieniä ja isompia roskia sallitaan melko vähän, ja kasvillisuusjätekerrosta ei saa olla häiritsevän paljon.

Ilmatieteen laitoksen Kumpulan säähavaintoasemalla tehtyjen mittausten mukaan lämpötila on vahingon aikaan ollut 10,9 °C. Vahinkopäivänä sää on ollut aamupäivällä utuinen eikä sateita ole esiintynyt. Lämpötila on pysytellyt reilusti lämmön puolella vaihdellen 6,9 °C ja 11,5 °C välillä vahinkopäivän ja vahinkoa edeltävän päivän ajan. Vahinkoa edeltävänä yönä ei ollut yöpakkasta. Tiimipäällikön päätöksessä on käytetty Kumpulan säähavaintoaseman tietoja, sillä se on maantieteellisesti vahinkopaikkaa lähin säähavaintoasema. Säähavainnot ovat kuitenkin olleet vastaavat vahinkoaikaan myös seuraavaksi lähimmällä Helsinki-Vantaan säähavaintoasemalla.

Tiedot vahinkopaikalla tehdyistä kunnossa- ja puhtaanapitotoimenpiteistä perustuvat kunnossapidosta vastaavalta saatuun selvitykseen, joka pohjautuu GPS-tietoihin. Kaupunki ei edellytä kunnossapitoa raportoimaan työstään valokuvin. Saadun selvityksen perusteella vahinkoaikaan ei ole ollut sääolosuhteiden vuoksi tarvetta talvikunnossapidolle, joten erillistä liukkaudentorjuntaa ei ole tehty. Vahinkopaikalla on tehty puhtaanapitoa, johon myös lehtien poistaminen kuuluu, vahinkopäivänä ennen vahinkoa kello 10.30 - 10.45 ja ennen vahinkopäivää 17.10.2022 kello 12.00 - 12.10, 21.10.2022 kello 9.00 - 9.15 sekä 24.10.2022 kello 8.15 - 8.30. Hakijan toimittamasta valokuvasta ilmenee, etteivät portaat myöskään ole olleet täynnä lehtiä kuten oikaisuvaatimuksessa esitetään.

Asiassa saadun selvityksen perusteella vahinkopaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta on huolehdittu säännöllisesti ja portaat ovat olleet käyttötarkoituksensa vaatimassa kunnossa. Syksyisin portaisiin, joiden välittömässä läheisyydessä on lehtipuita, kertyy väistämättä irtolehtiä eikä niitä pystytä välittömästi poistamaan. Puuta pidetään hyväksyttävänä materiaalina portaiden rakentamiseen, vaikka puuportaiden tunnistettuihin ja yleisesti tiedossa oleviin haasteisiin kuuluu puun materiaalisena ominaisuutena mahdollinen liukkaus märkänä ja erityisesti jäätyessä. Jalankulkijoiden tulee tämä ottaa kulkiessaan huomioon ja noudattaa tarvittavaa varovaisuutta. Edellä esitetyillä ja muutoin vahingonkorvaustiimin päällikön päätöksestä ilmenevillä perusteilla kaupunki katsoo, ettei se ole asiassa korvausvelvollinen.

Lopputulos

Kaupunkiympäristölautakunta viittaa vahingonkorvaustiimin päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen ja yhtyy vahingonkorvaustiimin päällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin. Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta päätöksen muuttamiseen. Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijalle liukastumisen seurauksena syntyneestä vahingosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että vahingonkorvaustiimin päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1‒4 §, 6 §, 9 §, 11 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §

Kuntalaki (410/2015) 134 §, 137 §

Toimivalta

Kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus lautakunnan sekä lautakunnan alaisen viranomaisen päätöksestä tehdään asianomaiselle lautakunnalle.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Vahingonkorvaustiimi Tiimipäällikkö 17.01.2024 § 20

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan takautumisvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 10.10.2023 esittänyt kaupungille määrältään 93 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija liukastui 28.10.2022 kello 11.30 hoitamattomassa, kyllästetystä puusta valmistetussa portaikossa osoitteessa Rukkilantien kävelytie. Vaatimuksen mukaan portaat olivat märät, hieman huurteiset ja täynnä lehtiä. Hakija on toimittanut kuvan portaikosta.

HL 51§:n perusteella korjattu osoitteen nimi, AA 22.2.2024

Hakija on 10.10.2023 esittänyt kaupungille määrältään 93 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija liukastui 28.10.2022 kello 11.30 hoitamattomassa, kyllästetystä puusta valmistetussa portaikossa osoitteessa Rukkilanpolku kävelytie. Vaatimuksen mukaan portaat olivat märät, hieman huurteiset ja täynnä lehtiä. Hakija on toimittanut kuvan portaikosta.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään sellaiset puiston osat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi katuna, siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä. Kadun puhtaanapito käsittää mm. kadulle kertyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden sekä rikkaruohojen poistamisen ajoradalta ja jalkakäytävältä.

Kunnossapitolaki velvoittaa talvikunnossapitämään ainoastaan katualueet. Puistot ja näihin verrattavat yleiset alueet on pidettävä käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa. Niiden talvikunnossapitoon laki ei kuitenkaan velvoita. Helsingissä osaa puistokäytäviä talvikunnossapidetään perustellusti. Mikäli alueella ei ole esim. jalkakäytäviä, kunnossapidetään talvisin liikenteellisesti tärkeitä ja merkittäviä puistokäytäviä, jotka palvelevat työ- ja koulumatkaliikennettä tai muuta kunnossapitoa alueella.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Rukkilantien portaikko sijaitsee puistokäytävällä, jota kunnossa- ja puhtaanapidetään PV3 ja C-luokan mukaisesti.

HL 51§:n perusteella korjattu osoitteen nimi, AA 22.2.2024

Rukkilanpolku portaikko sijaitsee puistokäytävällä, jota kunnossa- ja puhtaanapidetään PV3 ja C-luokan mukaisesti.

PV3-luokan kadut siistitään kiviaineksesta, liukkautta aiheuttavasta kasvillisuusjätteestä ja muista roskista siten, että katu pysyy tyydyttävässä kunnossa. Pieniä ja isompia roskia sallitaan melko vähän sekä kasvillisuusjätekerrosta ei saa olla häiritsevän paljon. Likaa ei saa olla häiritsevästi. Vaaraa aiheuttavat roskat kuten lasi ja huumeneulat pyritään poistamaan katu- ja puistoalueilta välittömästi.

C-luokan kevyen liikenteen väylän aurauksen lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimenpideaika on aurauksen osalta kahdeksan tuntia, kuitenkin niin, että klo 13 ja klo 4 välisenä aikana satanut lumi poistetaan klo 12 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika on viisi tuntia, kuitenkin niin, että klo 16 ja klo 7 välisenä aikana havaittu tuntuvasti lisääntynyt liukkaus torjutaan klo 12 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Selvityksen mukaan vahinkopaikalla on tehty puhtaanapitoa, johon myös lehtien poistaminen kuuluu, ennen vahinkoa 17.10.2022 kello 12.00–12.10, 21.10.2022 kello 9.00–9.15, 24.10.2022 kello 8.15–8.30. Vahinkopäivänä puhtaanapitoa on vahinkopaikalla tehty kello 10.30–10.45 välisenä aikana. Tiedot perustuvat GPS-tietoihin. Liukkaudentorjuntatoimenpiteille ei ole ollut tarvetta.

Kaupungille ei ole tullut palautteita vahinkopaikan kunnossapidosta tai muita vahingonkorvausvaatimuksia kyseisestä vahinkopaikasta tämän vahingon lisäksi.

Ilmatieteen laitoksen Kumpulan säähavaintoasemalla tehtyjen mittausten mukaan lämpötila on vahingon aikaan ollut 10,9 °C. Sateita ei ole ollut vahinkopäivänä ennen vahinkoa. Vallitseva sää on vahinkopäivänä aamupäivästä ollut utuinen ennen vahinkoa. Lämpötila on pysytellyt reilusti lämmön puolella koko vahinkopäivän ajan.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja ottamalla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon (HE 281/2004 vp, s. 16). Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Portaat vahinkopaikalla sijaitsevat asemakaavoitetussa lähimetsässä puistokäytävällä, jota kunnossapidetään PV3 ja C-luokan mukaisesti. Saatujen selvitysten perusteella vahinkopaikalla ei ole ollut tarvetta tehdä liukkaudentorjuntatoimenpiteitä säätilan puolesta. Puhtaanapitoa on tehty vahinkopaikan kevyen liikenteen väylällä
säännöllisesti, myös vahinkopäivänä kaupungin normien mukaisesti.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen. Kyseinen vahinko on valitettava tapaturma, josta kaupunki ei ole vastuussa.

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 6 §, 9 §, 11 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 22.12.2023 tekemän päätöksen § 51 mukaan lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

Lisätiedot

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 09 310 38506

marjo.laine@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan korvausvelvollisuudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasiassa toimivaltainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 3. vaatimusten perustelut
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Inkeri Lehmusoksa, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 22794

inkeri.lehmusoksa@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.