Myynti, työkykyselvityksen myyminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle

HEL 2023-012884
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 76

Työkykyselvityspalvelun myyminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle sekä työllisyyspalveluille voidaan myydä työkykyselvityspalvelua.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimella on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (ja työllisyyspalveluille) kanssa työkykyselvityspalvelun myymisestä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Sopimus on tehty vuonna 2012 Vantaan kaupungin kanssa, ja sopimus on parhaillaan päivitettävänä.

Työkykyselvityksen tehtävä on selvittää ja arvioida palveluun ohjattujen 18–63-vuotiaiden asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä kuntoutusmahdollisuuksia. Lisäksi asiakas saa apua kuntoutus- ja työkyvyttömyysetuuksien hakemisessa. Työkykyselvitys on asiakkaalle vapaaehtoista ja maksutonta palvelua.

Työkykyselvitys on kohdennettu sellaisille pienituloisille helsinkiläisille pitkäaikaistyöttömille, joilla sairaus, vika tai vamma saattaa olla esteenä työhön tai koulutukseen etenemiselle. Työkykyselvitys on sosiaalipalvelua ja edellyttää sosiaalialan ammattilaisen tekemän arvion ja kirjallisen lähetteen.

Työkykyselvityksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue maksaa palveluun ohjaamiensa asiakkaiden saamat palvelut. Tuottajan palveluiden osalta kyseessä ovat omakustannushinnat eli tuottajalle palvelun tuottamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Tuottaja laskuttaa palvelun tilannutta yksikköä toteutuneista palveluista jälkikäteen voimassa olevan hinnaston mukaisin hinnoin. Ylimääräisiä laskutus-, matka- tms. kustannuksia ei peritä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus päättää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen myynnistä silloin, kun kyse ei ole toimimisesta kilpailutilanteessa markkinoilla, perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen myyntiä koskevan toimivallan siirtämisestä 22.10.2019 § 247.

Päätös tullut nähtäväksi 30.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 62843

henna.niiranen@hel.fi

Auri Lyly-Falk, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 42286

auri.lyly-falk@hel.fi

Päättäjä

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja