Virkasuhteen täyttäminen, Pohjoisen terveysasema, Pihlajamäen toimipiste, terveyskeskuslääkäri (3 kpl), työavain SOTEPE-02-314-23

HEL 2023-012929
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Terveyskeskuslääkärin viran täyttämättä jättäminen, Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Pohjoisen terveysasema, työavain SOTEPE-02-314-23

Johtava ylilääkäri

Päätös

Pohjoisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti jättää terveyskeskuslääkärin viran (vakanssinumero 022324, Pohjoisen terveysasema, Pihlajamäki), täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkäreitten virka on tullut avoimeksi 1.1.2023 ja virka on ollut täytettynä sijaisilla. Avoin virka on ollut haettavana 21.8.2023- 29.9.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa ja sisäisessä haussa, Duunitorilla ja Joblyssa sekä lisäksi TE-palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa Pohjoisen terveysaseman johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia yleislääkärinä terveysasemalla hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.

Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys tai erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti terveysasemalla potilastyössä ja vuorovaikutus - ja yhteistyötaitoja sekä potilastyössä että työyhteisössä.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija, joka ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 16.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Riitta Hietala, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 69791

riitta.hietala@hel.fi

Päättäjä

Riitta Hietala
johtava ylilääkäri

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.