Virkasuhteen täyttäminen, perheiden erityispalvelut, lapsiperheiden sosiaaliohjaus, sosiaaliohjaaja, työavain SOTEPE-01-544-23

HEL 2023-013507
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys / perheiden erityispalvelut / Lapsiperheiden sosiaaliohjaus (työavain SOTEPE-01-544-23)

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi ********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssi 031197, toimintayksikkö 395140, työpiste 100007) 1.11.2023 lukien 2858,64 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta, koska virkaan otettu on ollut vastaavanlaisessa tehtävässä Helsingin kaupungilla vähintään viimeisen 6 kuukauden ajan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisterinotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan virka tuli avoimeksi 17.9.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen työyksikön sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu neuvonta ja ohjaus, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus sekä yksilöhuollon päätöksenteko ja verkostotyö.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta lapsille ja perheille suunnatuista sosiaalihuollon palveluista sekä sosiaalihuollon lainsäädännön tuntemusta ja hyviä organisointi-, koordinointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Eduksi luetaan Helsingin kaupungin lapsiperheiden palveluverkoston ja perhekeskustoiminnan tuntemus sekä kokemus lasten ja lapsiperheiden vanhempien kanssa työskentelystä.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä hyviä tiimityötaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kokemusta Apotti asiakastietojärjestelmän käytöstä.

Sosiaaliohjaajan virka (vakanssinumero 031197) on ollut haettavana 1.9.-17.9.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 031197) tuli 14 hakemusta määräaikaan mennessä.

Vaadittu kelpoisuus oli 12 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttiin viisi hakijaa, joista paikalle saapuivat ********** ********** Kaksi haastatteluun kutsutuista perui hakemuksensa ennen haastatteluja.

Haastattelut pidettiin 25.9.-26.9.2023. Haastattelun suorittivat johtava sosiaaliohjaaja ********** ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. **********

Toimenkuvan vuoksi valinnassa kiinnitettiin huomiota työkokemukseen ja osaamiseen lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä sosiaalihuoltolain mukaisessa suunnitelmallisessa sosiaaliohjauksessa ja varhaisen tuen perhetyössä.

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta ja osaamista lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä sekä sosiaaliohjauksen sisällöllistä osaamista.

********** osoitti hakemuksessa ja haastattelussa vahvinta itsenäisen työotteen hallintaa, sosiaalihuoltolain ja sosiaaliohjauksen prosessien tuntemusta sekä sosiaaliohjauksen asiakastyön sisällöllistä osaamista. Hänellä on tehtävässä tarvittavaa työkokemusta lapsen eri kehitysvaiheiden tukemisesta, vanhemmuuden tukemisesta, palvelutarpeen arvioinnista, palveluohjauksesta, ryhmänohjaamisesta sekä perhekeskusyhteistyöstä. Lisäksi hänellä on erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä kehittävä ja ratkaisukeskeinen työote.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa.

Päätös tullut nähtäväksi 27.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Katja Laxström, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 09 310 41351

katja.laxtrom@hel.fi

Anu Rämö, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 57759

anu.ramo@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö