Virkasuhteen täyttäminen, Hietakummun ala-aste, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1211-23

HEL 2023-013528
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Hietakummun ala-aste, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1211-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Hietakummun ala-asteen kouluun sijoitetun määräaikaisen luokanopettajan tehtävän.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 4.8.2023-18.8.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Hietakummun ala-asteella.

Luokanopettajan määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa ei jätetty yhtään hakemusta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan Luokanopettajan määräaikaiseen virkaan ei ollut hakijoita, ei virkaa täytetä.

Päätös tullut nähtäväksi 08.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Piia Kingo-Forsman, rehtori, puhelin: 09 310 28940

johanna.kingo-forsman@hel.fi

Päättäjä

Piia Kingo-Forsman
rehtori