Palkan takaisinperintä, sosiaali-, terveys ja pelastustoimiala

HEL 2023-013548
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Palkan takaisinperintä, Koillisen terveysasema, Puistolan toimipiste

Johtava ylilääkäri

Päätös

Koillisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti periä takaisin vs terveyskeskuslääkäri ********** liikaa maksetut palkkaedut ajalla 1.10.2022-16.1.2023 yhteensä 745,55€ (nettona).

Päätöksen perustelut

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 56 § mukaan aiheettomasti maksettu palkka saadaan periä takaisin. Takaisinperintää koskevassa päätöksessä on mainittava takaisin perittävä määrä ja takaisinperinnän peruste.

********** on tullut töihin Puistolan terveysasemalle syksyllä 2022 ja on silloin luvitettu väärään sopimustyyppiin (Lääkärin sopimustyyppi Helsinki virkalääkäri / tk paikallinen korkeampi palkkio) Apotissa, joten hän on saanut liikaa palkkaa liian korkeiden suoritteiden muodossa 1.10.22-16.1.23 välisenä aikana. 16.1.2023 luvitus on korjattu oikeaksi (Lääkärin sopimustyyppi Helsinki virkalääkäri / tk paikallinen matalampi palkkio). 17.1.23 eteenpäin suoritteet on maksettu oikein.

Liikaa palkkaa on vuonna 2022 maksettu 507,80€ ja vuonna 2023 409,12€, yhteensä 916,92€ (bruttona, nettona 745,55€). Tämä joudutaan perimään takaisin.

********** on kuultu perintää koskevassa asiassa 18.1.2023. Hänelle sopii maksaa koko summa kerralla takaisin.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan virheellisesti maksetun palkan perinnästä alaistensa osalta päättää palvelukokonaisuuden johtaja ja palvelun päällikkö päättävät takaisinperinnästä omien alaistensa osalta, yksikön päällikkö muun henkilöstön osalta.

Päätös tullut nähtäväksi 18.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Marika Buch Lund, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 59800

marika.buch.lund@hel.fi

Päättäjä

Marika Buch Lund
johtava ylilääkäri