Virheellisesti maksetun palkan takaisinperintä, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-013553
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Palkan takaisinperintä, Koillisen terveysasema, Puistolan toimipiste

Johtava ylilääkäri

Päätös

Koillisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti periä takaisin terveyskeskuslääkäri ********** liikaa maksetut palkkaedut ajalla 1.1-31.8.23 yhteensä 429,56 euroa (nettosumma).

Päätöksen perustelut

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 56 § mukaan aiheettomasti maksettu palkka saadaan periä takaisin. Takaisinperintää koskevassa päätöksessä on mainittava takaisin perittävä määrä ja takaisinperinnän peruste.

Terveyskeskuslääkäri ********** vakituinen vakanssi on 1.1.2023 siirtynyt Idän terveysasemilta Koillisen terveysasemille Puistolan toimipisteeseen. Virkamääräykseen on vahingossa jäänyt Idän terveysasemien tehtäväkohtainen palkka, joka on hiukan korkeampi kuin Koillisen vastaava, hinnoittelutunnuksella LSPS3002. Ajalla 1.1-31.8.2023 on maksettu liikaa palkkaa yhteensä 672,76 euroa bruttona. Tämä peritään takaisin nettona 429,56 euroa.

********** on kuultu perintää koskevassa asiassa 9.10.2023. Hän hyväksyy palkkatoimiston tekemän takaisinmaksuehdotuksen.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan virheellisesti maksetun palkan perinnästä alaistensa osalta päättää palvelukokonaisuuden johtaja ja palvelun päällikkö päättävät takaisinperinnästä omien alaistensa osalta, yksikön päällikkö muun henkilöstön osalta.

Päätös tullut nähtäväksi 18.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Marika Buch Lund, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 59800

marika.buch.lund@hel.fi

Päättäjä

Marika Buch Lund
johtava ylilääkäri