Vuokraus, vuokrakustannukset, Maunulan palvelutalo, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-013764
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 221

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sitoumus Maunulan palvelutalon vuokrakustannuksiin

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja päätti, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala sitoutuu maksamaan uudisrakennushanke Heka Maunula Lampuotilantie 9 ER (Maunulan palvelutalo) vuokrakustannukset, mikäli ulkopuolista palveluntuottajaa ei saada. Palvelutalon palveluntuottaja kilpailutetaan, ja sosiaali-, terveys ja pelastustoimiala osoittaa asukkaat taloon.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle osoitettavat vuosittaiset vuokrakustannukset ovat noin 76 000 euroa vuodessa, mikäli ulkopuolista palveluntuottajaa ei saada

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta puolsi Maunulan palvelutalon, Lampuotilantie 9 ER hankesuunnitelmaa 24.10.2023 § 214. Hanke sisältyy toimialan vuosien 2023–2032 vuokra- ja osakehankeohjelmaan nimellä Maunulan palvelutalo. Hanke on uudisrakennushanke, johon on suunniteltu järjestettävän yhteisöllistä asumista, joka sijoittuu tavallisen asumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin.

Hanke suunnitellaan toteutettavaksi tontille 28209/4. Koko hankkeen bruttoala on 4 604 brm². Asuntojen vuokrapinta-alaan laskettava huoneistoala on 2 156 htm², ravintolan, keittiön ja liiketilan yhteenlaskettu huoneistoala on 228 htm² ja henkilökunnan tilojen huoneistoala on 90 htm². Suunnitelmissa on 52 asuntoa, joiden koko vaihtelee 35,5–56,5 m² välillä. Asuntojen keskipinta-ala on 44,22 m². Asunnot on suunniteltu esteettömiksi. Kaikissa asunnoissa on huoneistokohtainen parveke.

Hankkeen arvioidut rakennuskustannukset ovat 13 232 660 euroa. Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen tontilla aloitetaan syksyllä 2024, jolloin rakennus olisi otettavissa käyttöön syksyllä 2026. Palvelutalo toteutetaan Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) omistukseen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala kilpailuttaa palveluntuottajan Maunulan palvelutalon yhteisölliseen asumiseen. Kilpailutusprosessi kestää arviolta yhden vuoden. Aluksi järjestetään palvelujen järjestäjän ja hankintatoimen yhteistyössä avoin markkinakartoitus, jossa avataan palvelun sisältövaatimukset ja suunniteltu kilpailutusaikataulu sekä kuullaan palveluntuottajien näkemyksiä, jotta saadaan tietoa, onko markkinoilla palvelun tuottamiseen halukkaita tuottajia. Markkinakartoituksen jälkeen käynnistetään kilpailutuksen valmistelu. Kilpailutuksessa haetaan Maunulan yhteisöllisen asumisen palveluntuottajaksi yhtä palveluntuottajaa. Valintakriteereiksi on suunniteltu hinnan ja laadun yhdistelmää. Valitun palveluntuottajan kanssa solmitaan sopimus toistaiseksi.

Palveluntuottaja maksaa tilojen vuokran. Mikäli palveluntuottajaa ei saada, edellyttää Heka, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi ottaa vuokravastuun ja järjestää soveltuvan toiminnan tiloihin, jolloin vuokrakustannuksia tulee noin 76 000 euroa vuodessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Lautakunnan hankintavaltuuksia koskevan päätöksen 24.10.2023 § 216 mukaisesti toimialajohtaja päättää huonetilojen vuokralle ottamisesta 5 miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 03.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sofia Salomaa, suunnittelija, puhelin: 09 310 42858

sofia.salomaa@hel.fi

Päättäjä

Juha Jolkkonen
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja