Sopimuksen irtisanominen, lääkkeiden annosjakelun palvelut, Kallion apteekki

HEL 2023-013798
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 220

Helsingin 14. Kallion apteekin lääkkeiden annosjakelun palvelujen hankintasopimuksen irtisanominen

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja päätti irtisanoa Helsingin 14. Kallion apteekin lääkkeiden annosjakelun palvelujen hankinnan hankintasopimuksen päättymään välittömästi päätöspäivästä lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä lääkkeiden annosjakelun palvelujen HEL 2022-009892 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään § 179 (6.9.2022) ja oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset ja päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti valita Helsingin 14. Kallion apteekin lääkkeiden annosjakelupalvelun palvelujen palveluntuottajaksi osa-alueisiin 4 ja 10 päätöksellään 1.12.2022 § 176.

Hankintasopimuksen kohdan 30. Sopimuksen irtisanominen mukaisesti sopimus voidaan irtisanoa päättymään välittömästi, mikäli palveluntuottajan kohdalla ilmenee voimassa olevassa kansallisessa hankintalaissa tai hankintadirektiivissä (2014/24/EU) tarkoitettu pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste, tai mikäli palveluntuottaja joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan. JYSE 2014 Palvelut -ehtojen kohdan 18.2 mukaan sopimus voidaan lisäksi irtisanoa päättymään välittömästi, mikäli palveluntuottajan taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei sen voida olettaa täyttävän hankintasopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta.

Helsingin 14. Kallion apteekki on asetettu konkurssiin 16.10.2023 ja konkurssipesä on päättänyt sulkea apteekin 30.10.2023. Konkurssi on hankintalain (1397/2016) 81 §:n 1 mom. 1 kohdan mukainen, sopimuksen kohdassa 30 tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tilaaja on pyytänyt Helsingin 14. Kallion apteekin konkurssipesältä selvitystä siitä, pystyykö se täyttämään sopimusvelvoitteensa konkurssista huolimatta. Konkurssipesä on ilmoittanut, ettei se pysty takaamaan 100 prosenttista toimitusvarmuutta 26.10.2023 eteenpäin. Palveluntuottajan on siten katsottava joutuneen konkurssin vuoksi sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, jotka vaarantavat sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Konkurssipesä pyrkii hoitamaan lääkkeiden annosjakelun 30.11.2023 asti, mutta ilmoittaa, että sopimus voidaan siirtää uudelle palveluntuottajalle jo ennen tätä.

Palvelun luonteen vuoksi lääkkeiden toimitusvarmuus ja palvelun virheettömyys on tilaajalle olennaista. Välittömän irtisanomisen edellytykset täyttyvät. Sopimuksen irtisanominen ja asiakkuuksien siirtäminen on välttämätöntä asiakasturvallisuuden varmistamiseksi.

Palveluntuottajalla on sopimuksen kohdan 33 nojalla velvollisuus avustaa tilaajaa sopimusvelvoitteiden siirtämisessä toiselle palveluntuottajalle myös irtisanomisen jälkeen. Helsingin 14. Kallion apteekin asiakkaat tullaan siirtämään väliaikaisilla sopimuksilla uusille palveluntuottajille 1.11.2023 alkaen ja Helsingin 14. Kallion apteekin velvoite lääkkeiden annosjakelun palvelujen hoitamiseen avustamisvelvollisuuden nojalla päättyy, kun asiakkaat on siirretty uusille palveluntuottajille ja siirtojen onnistuminen on siirtymäajan jälkeen varmistettu. Tilaaja antaa tarvittaessa yksilöityjä ohjeita avustamisvelvollisuuden täyttämiseksi.

Päätös tullut nähtäväksi 02.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Seija Polvi, kotihoitopäällikkö, puhelin: 09 310 43199

seija.polvi@hel.fi

Outi Ekebom, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 21183

outi.ekebom@hel.fi

Päättäjä

Juha Jolkkonen
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja