Hankinta, Thinking Portfolion projektisalkku, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-014007
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 27
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Thinking Portfolion projektisalkun hankinta

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti hankkia Thinking Portfolion projektisalkkupalvelun kokeilun Thinking Portfolio Oy:ltä.

Projektisalkkupalvelua hankitaan allekirjoitushetkestä alkaen 31.12.2025 saakka.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 55 400 euroa.

Hankinta hankitaan pienhankintana, kun palvelunhankinta on arvoltaan alle 60 000 (alv 0 %) euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on Thinking Portfolio projektisalkkupalvelu, joka on tarkoitettu kehittämis- ja investointiprojektien strategisen ja taktisen tason seurannan, raportoinnin, päätöksenteon ja johtamisen työvälineeksi. Hankinta tehdään Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen Kestävän kasvun hankkeeseen sisältyvänä kokeiluna vuosille 2024–25.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Kokeiluaikaista hankintaa ei kilpailuteta, koska kokeilujakso on lyhyt ja sen tuloksia hyödynnetään mahdollisen projektisalkkupalvelun jatkohankinnan kilpailutusprosessiin.

Hankittavan projektisalkun tietomalli parametroidaan ja toteutetaan Kestävän kasvun hankkeen johtamista, raportointia ja ohjausta varten. Toteutettava projektisalkku mahdollistaa tarvittaessa myös muiden projektien salkuttamisen, johtamisen ja ohjauksen. Käyttäjien tai projektien määrää ei ole tarjotussa Thinking Portfolio projektisalkussa rajoitettu.

Hankinta sisältää:

 1. Järjestelmän kiinteähintaisen käyttöönoton sisältäen määrittelyn, suunnittelun, työpajat, prototyypin, pilotoinnin, kytkennän AD-kertakirjautumiseen, pääkäyttäjäkoulutuksen sekä tuotantoon siirron, yhteensä 16 500,00 €.
 2. Projektisalkun kiinteän käyttäjämääräriippumattoman pilvipalvelun, jonka kuukausihinta on 800,00 € / kk.
 3. Mahdolliset tekniset integraatiot ja myöhemmin toteutettava jatkokehitystyöt veloitetaan toteutuneen mukaan perustuen asiakkaan hyväksymään työmääräarvioon. Teknisten muutostöiden asiantuntijatyöpäivähinta on 985,00 € per päiv. Yksi (1) asiantuntijapäivä on 7,5 tuntia. Arvio on maksimissaan 20 työpäivää, yhteensä 19 700 €.

Asiakas voi lisätä salkkuun haluamansa määrän käyttäjiä ja projekteja ilman, että tällä on vaikutusta Thinking Portfolio projektisalkun kiinteään kuukausihintaan. Kiinteä käyttöönottokustannus veloitetaan, kun projekti ja työt on aloitettu. Jatkuvan palvelun kiinteähintainen kustannus veloitetaan kuukausittain sen jälkeen, kun asiakas on kirjallisesti hyväksynyt SaaS-palvelun tuotantokäyttöön.

Toimittaja sitoutuu Helsingin kaupungin tietoturvavaatimuksiin ja tietosuoja- ja salassapitoliitteeseen.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun hankinnasta on laadittu toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimus astuu voimaan sen allekirjoittamishetkestä ja on voimassa toistaiseksi.

Hallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 24.10.2023 § 216.

Päätös tullut nähtäväksi 07.11.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloa- jan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati- musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt- tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Taina Hussi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 43830

taina.hussi@hel.fi

Päättäjä

Tiina Mäki
hallintojohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k
4. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k
5. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k
6. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.