Virkasuhteen täyttäminen, Pelastuslaitos, operatiivisten palveluiden yksikkö, palopäällikkö, työavain SOTEPE-05-34-23

HEL 2023-014186
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Pelastuslaitos, Palopäällikön virka (operatiivistenpalveluiden yksikkö), SOTEPE-05-34-23

Pelastusjohtaja

Päätös

Pelastusjohtaja päätti ottaa operatiivisten palveluiden yksikön palopäällikön virkaan **********

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan. Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole Helsingin kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Tällaisen virkaan otettavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaan ottopäätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaan pelastusjohtaja ottaa virkaan osastonsa henkilökunnan.

Virka oli julkisesti haettavana 23.11.-21.12.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsinkirekry.fi, Duunitori, Jobly.

Hakuilmoituksen mukaiset viran kelpoisuusehdot ovat:

Virkaa täytettäessä on varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Edellä mainittujen kelpoisuusehtojen ja nimitysperusteiden lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalle eduksi katsotaan kokemus pelastustoiminnan, kiireellisen ensihoidon tai akuutin terveydenhuollon palvelutuotannosta ja näkemyksellisyys operatiivisen palvelutuotannon
kehittämismahdollisuuksista. Hakijalta toivottiin myös kokemusta haettavan tehtävän tasoisesta esihenkilötehtävästä sekä kykyä perustellusti, ennakkoluulottomasti ja rakentavasti kyseenalaistaa ja kehittää vakiintuneitakin toimintamalleja. Hakijalta toivottiin löytyvän pitkäjänteisyyttä viedä muutoksia eteenpäin, vaikka välillä kohtaisikin vastoinkäymisiä. Eduksi luettiin kyky kommunikoida sujuvasti englannin tai ruotsin kielellä, sekä kykyä viestiä ja kommunikoida asioista ennakoivasti etenkin muuttuvissa tilanteissa.

Hakuilmoituksessa tuotiin esille, että arvostamme laaja-alaista koulutusta sekä hakijan halua kehittää omaa osaamistaan. Hakijalta arvostetaan vankkaa kokemusta yhdeltä tai useammalta seuraavista osa-alueista: laaja-alainen resurssi- ja työvuorosuunnittelu, Sarastia- tai Numeron - järjestelmien käyttö, prosessit ja niiden kehittäminen, projektiosaaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta, kalusto- ja materiaalihankinnat, varhaisentuen tuen toimien ohjaaminen ja kehittäminen.

Hakijalta odotettiin, että hän on taitava ja innostunut ihmisten johtaja. Helsingin kaupungin johtamistyötä ohjaavat johtamisen kulmakivet; näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpanokyky. Nämä kulmakivet määrittävät hänen työtapaansa ja hän on tottunut työskentelemään valmentavalla otteella huomioiden ihmisten erilaisuuden ja voimavarat. Häneltä löytyy tahtoa ja kyvykkyyttä johtaa henkilöstön työhyvinvointia ja kehittää työyhteisöä sekä hän osaa kohdata erilaisia ihmisiä, tilanteita ja odotuksia. Ennen kaikkea hän osaa rakentaa luottamusta ja yhteisöllisyyttä vaihtelevissa tilanteissa.

Hakijalta odotettiin myös kykyä ja halua rakentaa luontevasti yhteistyötä, niin pelastuslaitoksen sisällä kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa, toimien verkostoissa rakentavasti ja tuloksellisesti. Hänellä tulisi olla
taito ennakoida tulevaisuuden muutoksia. Hän ymmärtää tutkimuksen ja tietojohtamisen roolin kehittämisen perustana ja hyödyntää niitä vahvasti myös omassa johtamisessa.

Ennen virkasuhteen alkamista valitun tulee toimittaa työterveyshuollon lausunto tehtävään soveltuvuudesta. Virkaan valinnan ehtona ovat hyväksytty turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys ja huumausainetestaus. Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki määräaikaan mennessä yksitoista (11) hakijaa.Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset.Hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttiin seuraavat viisi (5)hakijaa, joista yksi peruutti haastatteluajan. Seuraavat henkilöt haastateltiin: ********** **********

Haastattelut suoritettiin 8.1.2024. Hakijoita haastatteli pelastusjohtaja ********** ja operatiivisten palveluiden yksikön päällikkö ********** ja johtava hr-asiantuntija **********

Arviointi

********** työskentelee tällä hetkellä **********

Hän on toiminut nykyisessä ja aiemmassa tehtävässä hallinnollisena esihenkilönä. Hän on selkeä keskustelija ja hänellä on haastattelun perusteella realistinen käsitys palvelutuotannon nykytilasta ja tarpeista. Hän on kerännyt vahvan kokemuksen henkilöstöjohtamisesta sekä pelastuslaitoksen käytössä olevista järjestelmistä sekä toiminnoista, niin nykyisestä, kuin aikaisemmista työtehtävistä. Hänen osaamisensa pohjautuu tekemisen kautta oppimiseen eikä niin ikään laajaan koulutuspohjaan. Näin ollen hänen työskentelytapansa perustuu vahvasti hankittuun tietoon sekä siitä kerätyn datan analysointiin. Hän on hyvin määrätietoinen ja ratkaisukeskeinen työskentelijä, perustaen johtamisen tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Hän ymmärtää hyvinvoinnin merkityksen työyhteisön voimavarana ja pystyy toimimaan myös muutoksen keskellä.

********** valintaa palopäällikön virkaan puoltaa ansiovertailun sekä haastattelun perusteella saatu kokonaisarvio. Erityisesti hakijan laaja-alainen ymmärrys ja osaaminen pelastuslaitoksen eri toiminnoista ja palvelutuotannon johtamisesta sekä pääkäyttäjätason osaaminen resurssisuunnittelujärjestelmästä suuressa pelastuslaitoksessa tukevat valintaa.

********** on pitkä kokemus eri tehtävistä. Hakija vastaa tällä hetkellä palveluyksiköstä. Tätä ennen hän on työskennellyt ********** Hän toi haastatellussa hyvin esille palopäällikön tehtävissä vaadittavan toimeenpanokyvyn sekä nosti selkeästi esiin palvelutuotannon tulevaisuuden haasteita ja niihin vaadittavia ratkaisuja. Hän hallitsee hyvin palvelutuotannon työkykyjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet.Hän on suorasanainen, helposti lähestyttävä ja analyyttinen keskustelija. Hän kokenut lähiesihenkilö, jolla on vahva näkemys lähiesihenkilötyön tärkeydestä osana palvelutuotannon pääprosesseja. Hänellä on selkeä näkemys pelastustoimen palvelutuotannon johtamisesta ja siihen liittyvistä hallinnollisista kokonaisuuksista. Hän osaa kriittisesti ja analyyttisesti arvioida palvelutuotannon toimivuutta ja nykytilaa. Edellä mainittuja osaamisia voidaan pitää myös hänen vahvuutenaan. Hänellä on vahvaa näkemyksellisyyttä palvelutuotannon johtamisesta, mutta osaaminen ja ajatukset kohdentuu kuitenkin enemmän tulevaisuuden strategisen tason johtamiseen ja ohjaukseen. Verrattaessa hänen kokemustansa ja osaamista seuraavista toiminnoista: pelastuslaitoksen resurssisuunnittelusta käytössä olevan järjestelmän (Numeron) osalta, kiinteistöt ja viestintä sekä projektiosaaminen, eivät ne yllä virkaan valitun henkilön tasolle.

********** on laaja-alainen työkokemus pelastustoimen operatiiviselta ja riskienhallinnan osa-alueelta. Hakija toimii tällä hetkellä ********** Hakija on ihmisläheinen, avoin ja rauhallinen keskustelija. Hänellä on selkeä näkemys operatiivisen toiminnan nykytilasta ja hänellä on näkemyksellisyyttä sen kehittämiseen. Hänen vahvuutenaan voidaan pitää laaja-alaista pelastustoiminnan operatiivista kokemusta ja toiminta-alueen tuntemusta. ********** Hän on myös erittäin kokenut kansainvälisen pelastustoiminnan osaaja ja hänellä on laaja-alainen sekä monipuolinen koulutus näihin tehtäviin.Vahvasta osaamisesta ja toiminta-alueen tuntemuksesta huolimatta hänen osaamisensa ja kokemuksensa tämän hetken palvelutuotannon hallinnollisesta johtamisesta ja laaja-alaisesta resurssisuunnittelusta, ei yltänyt virkaan valitun henkilön tasolle.

********** on laaja-alainen työkokemus pelastusalalta. Hänellä on kokemusta ********** Hän on suorasanainen keskustelija. Hänellä on näkemystä pelastustoimen palvelutuotannon johtamisesta ja siihen liittyvistä hallinnollisista kokonaisuuksista. Osaamisesta huolimatta hakijan näkemyksellisyys palvelutuotannon johtamisesta ja kehittämistarpeista sekä hänen kokemuksensa suuren pelastuslaitoksen laaja-alaisesta resurssisuunnittelusta henkilöstön osalta ei yllä virkaan valitun henkilön tasolle.

Loppupäätelmä

Työkokemuksen, koulutuksen ja osaamisen perusteella haastatelluista

********** arvioitiin sopivaksi haettavana olleeseen tehtävään. Haastatteluihin ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion perusteella hakijoista haettiin kokonaisuutta, jossa valitulla henkilöllä on tarvittava osaaminen palvelutuotannon johtamisesta, laaja-alaisesta resurssisuunnittelusta sekä nykyistä palvelutuotantoa täydentäviä muita vahvuusalueita kuten osaamista kiinteistöihin, numeroniin ja projekteihin. Virkavalinnassa huomioitiin tavoite saada valitusta mahdollisimman osaava ja kykenevä täydentämään nykyistä palopäälliköiden ryhmää, jotta he pystyvät vastaamaan pelastuslaitoksen operatiivisen palvelutuotannon johtamisesta toinen toistaan tukien. Haastatteluiden ja ansiovertailuiden perusteella virkaan valittavaksi esitetty hakija on kokonaisuutena arvioiden soveltuvin haettavana olevaan virkaan ja hänellä arvioidaan olevan parhaat mahdollisuudet onnistua tehtävässään.TiedoksiantoPäätös muutoksenhakuohjeineen tiedoksi Helbitin kautta.

Päätös tullut nähtäväksi 22.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Toni Sohkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 30107

toni.sohkanen@hel.fi

Päättäjä

Marko Rostedt
pelastusjohtaja