Hankinta, opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-014357
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Hankinta, Opetushallinnon tutkintoon valmentavan koulutus

Kehittämispalvelujohtaja

Päätös

Kehittämispalvelujohtaja päätti hankkia Opetushallinnon tutkintoon valmentavan koulutuksen Helsingin seudun kesäyliopistolta saadun tarjouksen mukaisesti 31.12.2025 saakka.

Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optiokauden mahdollisuus vuodelle 2026.

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton arvonlisätön kokonaisarvo on enintään noin 27 000 euroa varsinainen sopimuskausi ja optiokausi mukaan lukien.

Varsinaisen sopimuskauden ennakoitu sitoumukseton arvonlisätön kokonaisarvo on enintään noin 18 000 euroa.

Hankinta tehdään yhdessä Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimialan sekä Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa. Kukin kunta maksaa koulutuksen kokonaiskustannuksista oman kuntansa osallistujamäärän mukaisen osan.

Päätöksen perustelut

Hankinnan ennakoitu arvonlisätön arvo ei ylitä lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25 mukaista kynnysarvoa, eikä hankintayksiköllä ole velvollisuutta kilpailuttaa palvelua hankintalain mukaisesti. Kyseessä on pienhankinta, joka kilpailutettiin kevennetysti tarjouspalvelu Cloudiassa.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 18.12.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2023-014357 ”Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus”.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset oli esitettävä 11.1.2024 mennessä. Esitettyihin kysymyksiin lähetettiin vastaukset 12.1.2024.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 2.2.2024 klo 15.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat toimijat:

Eduhouse Oy
HAMK Akatemia Oy
Helsingin seudun kesäyliopisto
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HYplus

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä esitettiin sekä tarjoajille että tarjoajien nimeämille kouluttajille soveltuvuusvaatimuksia.

Tarjoajan osalta soveltuvuusvaatimuksena oli, että toimittajalla on kokemusta vähintään yhden Opetushallinnon tutkintoon valmentavan koulutuksen järjestämisestä edellisen 36 kuukauden aikana. Mikäli tarjoajalla ei ollut kokemusta Opetushallinnon tutkintoon valmentavan koulutuksen järjestämisestä, tuli tarjoajalla olla kokemusta vähintään kahdesta (2) erilaisesta vastaavasta koulutusprosessista edellisen 36 kuukauden ajalta.

Tarjoajien käyttämien kouluttajien osalta vähimmäisvaatimuksena oli, että kouluttajan tulee olla toiminut kouluttajana vähintään yhdessä Opetushallinnon tutkintoon valmentavassa koulutuksessa edellisen 36 kuukauden aikana. Mikäli kouluttajalla ei ollut kouluttajakokemusta Opetushallinnon tutkintoon valmentavasta koulutuksesta, tuli kouluttajan olla toiminut kouluttajana vähintään kahdessa erilaisessa (2) vastaavassa koulutusprosessissa edellisen 36 kuukauden aikana.

Helsingin seudun kesäyliopiston tarjouksessaan antamista tiedoista ei käynyt selkeästi ilmi, täyttyikö soveltuvuusvaatimus tarjoajan kokemuksen osalta. Tarjoajalta pyydettiin täsmennystä 12.12.2024. Täsmennyspyyntöön oli vastattava 14.2.2024 mennessä. Helsingin seudun kesäyliopisto toimitti täsmennyksen 14.2.2024. Täsmennyksestä kävi ilmi, että soveltuvuusvaatimus tarjoajalle asetetun soveltuvuuden osalta täyttyi.

Eduhouse Oy, HAMK Akatemia Oy, Helsingin seudun kesäyliopisto ja
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HYplus täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Kaikki tarjoukset valittiin vertailuun.

Hankittavan palvelun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Hinnan painoarvo oli 60 pistettä ja laadun painoarvo 40 pistettä seuraavasti:

Kokonaishinnan maksimipisteet:
Yhden toteutuksen hinta, enintään 60 pistettä.

Laadun maksimipisteet:
Koulutussuunnitelma, enintään 10 pistettä
Oppimistehtävät, enintään 10 pistettä
Koulutusmateriaalit, enintään 10 pistettä
Kouluttajan/kouluttajien soveltuvuus, enintään 10 pistettä

Tarjoajien kokonaispisteet olivat seuraavat:

Eduhouse Oy, pisteet 48,052
HAMK Akatemia Oy, pisteet 67,152
Helsingin seudun kesäyliopisto, pisteet 80,0
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HYplus, pisteet 62,953

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Helsingin seudun kesäyliopisto. Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä.

Sopimus

Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy, kunnes sopimukseen liittyvät tehtävät on suoritettu loppuun, kuitenkin viimeistään 31.12.2025

Hankintaan sisältyy (1) vuoden optiokauden mahdollisuus vuodelle
2026. Tilaaja päättää optiokauden käytöstä viimeistään kahta (2) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua tiedoksiannosta.

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jesse Myllylahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 0443229037

jesse.myllylahti@hel.fi

Päättäjä

Marjo Kyllönen
kehittämispalvelujohtaja