Hankinta, puitejärjestely 2024–2026, kaupunkitekniikan yksikköhintaiset tuotteet, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-014360
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 42 §

Kaupunkitekniikan yksikköhintaisia tuotteita koskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2024 - 2026 (optiokausi 2026 - 2028)

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ilona Törmikosken ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ja oikeuttaa teknisen johtajan tekemään kaupunkitekniikan yksikköhintaisten tuotteiden hankintaa koskevan puitesopimuksen Sonepar Suomi Oy:n kanssa.

Puitesopimuksen suunniteltu alustava alkamisaika on 30.4.2024 ja sopimus päättyy 31.3.2026. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimusta kahden (2) vuoden optiokaudella ajalle 1.4.2026 - 31.3.2028. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä.

Arvio hankinnan kokonaisarvosta sopimuskaudella optiokaudet mukaan lukien on arvonlisäverottomana 20 000 000 euroa.

Puitesopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen. Puitesopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen valitusosoituksen tiedoksi.

Puitesopimus ei tuota toimittajalle yksinoikeutta tuottaa tilaajalle sopimuksen kattamia tuotteita.

Sulje

Hankinnan perustiedot

Puitejärjestelyllä hankitaan kaupunkitekniikan yksikköhintaisia tuotteita.

Tarjouskilpailulla valitaan yksi toimittaja, jonka kanssa tehdään saatujen tarjousten perusteella puitesopimus 31.3.2026 saakka. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella optiovuodella. Tarjoukset annetaan kiinteinä yksikköhintoina varsinaisen sopimuskauden ajaksi.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska hankinta on kokonaisuus, jonka jakaminen tekisi sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Hankintamenettely

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 29.11.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2023-014360 Kaupunkitekniikanyksikköhintaiset tuotteet sekä tarjouspyynnön korjausilmoitukseen 19.1.2024.

Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella sähköisellä huutokapalla, jonka ensimmäisessä vaiheessa tarjoajilta pyydettiin alustavat tarjoukset. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta.

Hankintailmoitus lähettiin julkaistavaksi 19.1.2024 TEM:n ylläpitämässäsähköisessä ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Hankintailmoituksessa ilmoitettuun tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityneidennoudettavissa.

Hankinnasta oli lähetetty julkaistavaksi 29.11.2023 nyt päätettävän tarjouskilpailuunliittyvä aikaisempi EU-hankintailmoitus TEM ylläpitämässäsähköisessä ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Tarjouskilpailu jouduttiin keskeyttämään, tarjouspyynnössä oli virhe. Tarjouskilpailun keskeyttämisestä on tehty keskeytysilmoitus toimittajille 19.12.2023.

Saapuneet tarjoukset

Määräaikaan 22.2.2024 mennessä tarjouksen jätti kolme tarjoajaa: Onninen Oy, Sonepar Suomi Oy ja Rexel Finland Oy. Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja ja välipäätös.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan ja sen aliurakoitsijan edellytettiin täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien oli pyydettäessä
toimitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajalla on oltava sopimuksen toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat. Tarjoajalla tulee olla Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa luottoluokituksessa on vähintään tasolla A+ tai Bisnode D&B Finland Oy:n luottoluokituksessa on vähintään tasolla A.

Lisäksi tarjoajalla tulee olla vähintään 5 000 000 euron vuotuinen liikevaihto per tilikausi vähintään kolmelta (3) tarjouspyynnön julkaisemista edeltävän viimeisen hyväksytyn tilikauden ajalta, edelliseltä 12 kuukauden tilikaudelta.

Tarjoajan ammatillista pätevyyttä ja teknistä suorituskykyä koskevat vaatimukset ja niiden täyttymiseksi vaaditut selvitykset ilmoitettiin tarjouspyynnössä.

Molempien tarjoajien soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset on tarkastettu lukuun ottamatta seuraavia todistuksia, jotka tarkastetaan ennen mahdollisen puitesopimuksen tekemistä:

 • hankintalain 80 §:n mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet.

Tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjouksen sisällölle asetut vähimmäisvaatimukset.

Kaikki kolme (3) tarjoajaa täyttivät tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset
ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Hankinnan kohteiden vähimmäisvaatimusten selvittämiseksi tarjoajia
pyydettiin toimittamaan tarjoamansa ledivalaisimet (poislukien aiemmin kaupunkikuvallisesti hyväksytyt). Kaupunkitekniikka, sekä arkkitehdit arvioivat toimitettujen valaisimien kaupunkikuvalliset vaatimukset 23.2 - 27.2.2024 ja laati näiden muotokielen arvioinnistaan arviokirjan.

Hankintayksikkö julkaisi välipäätöksessään 5.3.2024 tiedon tarjouskilpailuun määräaikaan saapuneesta kolmesta tarjouksesta, jotka kaikki täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja hyväksyttiin huutokauppaan.

Hankintayksikkö kutsui kaikki tarjoajat huutokauppaan ja huutokauppa alkoi 11.3.2024 ja päättyi 20.3.2024.

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten vertailuperusteet. Valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellista edullisuus, jonka perusteena paras hinta-laatusuhde on seuraavasti:

 • hinta, painoarvo 60 %
 • laatu, painoarvo 40 %

Hintavertailu

Tarjouksen vertailuhinta muodostuu sen tarjouspyynnön liitteen 1 Yksikköhintakomponentit
yhteenlasketuista vertailuhinnoista.

Halvin hinta saa 60 pistettä ja muiden hintapisteet lasketaan kaavalla:

(halvin tarjottu vertailuhinta/ tarjottu vertailuhinta) * 60.

Hintapisteet annetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Laaturvertailu

Tarjouspyynnössä on esitetty laatukriteerit ja vastausvaihtoehdot, jonka mukaan tarjoajalla on mahdollisuus saada laatupisteitä. Laadusta on maksimissaan mahdollista saada 40 pistettä seuraavasti:

Valaisimet: perus-ja ripustusvalaisimet (jalankulkutie, pyörätie, tonttikatu, kokoojakatu ja pääkatu)

 • toimitusaika takuuaikana vioittuneen valaisimen tilalle toimiva valaisin/ viikkoa, maksimipistemäärä 2 pistettä
 • toimitusaika, maksimipistemäärä 4 pistettä
 • takuuaika kaikille valaisimille, maksimipistemäärä 4 pistettä

Yksikköhintaisissa alumiinivalaisimissa jalankulku ja pyörätie (10 000kpl), tonttikadun (10 000kpl), kokoojakadun (5000kpl) ja pääkadun (1000kpl) valaisimien kierrätysalumiinin määrä, maksimipistemäärä 3.

Yksikköhintaisen valaisimen hiilineutraalisuustiedot: Valaisimesta on olemassa EPD lomake tai vastaava ympäristöseloste, joka pohjautuu standardiin 15804, ja josta käy ilmi valaisimen hiilijalanjälki. maksimipistemäärä 2.

Yksikköhintaiset pylväät:

 • toimitusaika, maksimipistemäärä 3

Yksikköhinnoittelemattomien tuotteiden provisio (fee)

 • valasimien provisio (fee %), lukuarvo prosentteina, maksimipistemäärä 5

Pylväät, pylvään varret ja -orret

 • pylväät, pylvään varret ja -orret provisio (fee 5) lukuarvo prosentteina, maksimipistemäärä 5

Keskukset

 • keskuksien (fee %), lukuarvo prosentteina, maksimipistemäärä 2

Kuljetuskaluston Euro-luokitus

 • pakettiautojen Euroluokka: Kaikki urakassa käytettävät tarjoajan omat pakettiautot kuuluvat päästötasoltaan suurempaan luokkaan kuin EURO-5, maksimipistemäärä 2 
 • kuorma-autojen Euro-luokka: Kaikki urakassa käytettävät tarjoajan omat kuorma-autot kuuluvat päästötasoltaan suurempaan luokkaan kuin EURO-5, maksimipistemäärä 2

Palvelukeskuksen sijainti (varasto, josta tarvikkeet toimitetaan tai noudetaan),etäisyys kohteesta Sahamyllyntie 4, 00560 Helsinki. Ilmoita lähimmän palvelupisteen/varaston mukaan, joka toimii 24/7 periaatteenmukaisesti.

 • sijainti/ kilometriä, enimmäispisteet 3 pistettä

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistäminen

 • työllistettävien määrä sopimuskauden aikana, maksimipistemäärä 3

Tarjouksen saamat hintapisteet ja laatupisteet lasketaan yhteen vertailupisteiksi ja eniten pisteitä saanut tarjous valitaan.

Rikosrekisteriotteiden tarkistaminen

Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu tarjoaja on toimittanut hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätösuudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Sovelletut säädökset

Hankintalaki 32, 56, 58, 59, 60 67, 71, 74, 75, 93 ja 123 §.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen
(Kylk 19.12.2023 § 700) mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolla on hankintavaltuudet yli 3 miljoonan euron suuruisiin hankintoihin.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. tekninen johtaja
Hannu Seppälä

Lisätietojen antaja

Mikko Huupponen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 35212

mikko.huupponen@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
4. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
5. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
6. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.