Puistosuunnitelma, Heteniitynkenttä, LP-alue, Vuosaari, VIO 6367/1

HEL 2023-014383
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 132 §

Heteniitynkenttä, puiston ja pysäköintialueen suunnitelma, Vuosaari

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan Heteniitynkentän puiston ja pysäköintialueen suunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6367/1.

Lautakunta kannusti toimialaa etsimään yhdessä kenttää käyttävän seuran kanssa kestävän ratkaisun kentällä käytettäville materiaaleille ottaen huomioon että EU on kieltämässä kumirouheen käytön osana mikromuovirajoituksia, jotka on jo hyväksytty EU:ssa vuonna 2023.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat projektinjohtaja Elina Kettunen ja projektipäällikkö Hannu Airola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisätään päätösehdotukseen: "Lautakunta kannustaa toimialaa etsimään yhdessä kenttää käyttävän seuran kanssa kestävän ratkaisun kentällä käytettäville materiaaleille ottaen huomioon että EU on kieltämässä kumirouheen käytön osana mikromuovirajoituksia, jotka on jo hyväksytty EU:ssa vuonna 2023."

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan Heteniitynkentän puiston ja pysäköintialueen suunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6367/1.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa, osa-alueella Keski-Vuosaari (541). Suunnittelualueeseen kuuluu yleisurheilukenttää lukuun ottamatta Heteniitynkentän liikunta-alueet, pysäköintialue ja puiston metsäiset alueet reitistöineen. Puiston ja pysäköintialueen suunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 6310, joka on tullut voimaan 19.11.1969. Asemakaavaa muutettiin seuraavana vuonna, ja se tuli voimaan 1.7.1970. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty urheilun (U) ja pysäköinnin (LP) alueeksi. Suunnittelualue on esitetty piirustuksessa VIO 6367/1, joka on liitteenä 2. Suunnittelualueen pinta-ala on 71 250 m².

Heteniitynkentän nykytila

Heteniitynkenttä on kehittynyt 1960-luvulla rakennetun urheilukentän ympärille ja on vanhan Vuosaaren rakennuskannan ympäröimä. Alue rajautuu pohjoisessa rivitalotonttiin, asuinkerrostalokortteliin sekä Heteniityntien katualueeseen, länsipuolella koulutonttiin, lounaassa asuinkortteleihin ja etelässä koulukortteliin sekä idässä Vuosaaren puistopolkuun. Alueella on vireillä asemakaavan muutos, jossa Heteniitynkentän länsipuolen koulun tontille suunnitellaan koulurakennuksen laajennusta. Samaisessa kaavamuutoksessa päivitetään Heteniitynkentän kaavamerkinnät ajantasaisiksi käyttötarkoituksen säilyessä ennallaan.

Heteniitynkenttä sijaitsee metsäisellä puistoalueella, joka liittyy arvoympäristöksi luokiteltuun Vuosaaren viherverkoston osaan. Mäntyvaltainen sekametsä vaikuttaa voimakkaasti alueen yleisilmeeseen. Suunnittelualueeseen ei sisälly rauhoitettuja muinaismuisto- tai luontokohteita, eikä suojeltuja luontotyyppikohteita, eikä se rajaudu tällaisiin kohteisiin.

Heteniitynkentällä on neljä hiekkatekonurmipintaista tenniskenttää, huonokuntoinen koripallon harjoitusalue, ulkokuntoilupaikka sekä nykyisen vuokralaisen rakentama kumirouhetäytteinen tekonurmipintainen jalkapallokenttä, joka jäädytetään talvisin. Talvien leudontumisen myötä tekojääratapalveluiden tarve on lisääntynyt. Ulkoliikuntavälineiden tarjonta ei nykyisellään palvele riittävästi eri ikäisiä käyttäjiä.

Urheilukenttää ympäröivän sekametsän metsänpohja on paikoin kulunut ja reittiyhteydet levähdyspaikkoineen ovat puutteellisia. Valaistus on uusimisen tarpeessa. Pysäköintialue on nykyisellään liian pieni ja asfalttipinta on huonokuntoinen. Näkymät ympäröivää aluetta alempana olevalle yleisurheilukentälle ovat paikoin pensaskasvillisuuden peittämät ja kasvillisuuden yleisilme kentän luiskissa on paikoin hoitamaton. Puistossa kasvaa haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua kurtturuusua.

Heteniitynkentän puistosuunnitelman sisältö

Tavoitteena on peruskorjata Heteniitynkenttä ja tehdä siitä monipuolinen, turvallinen ja viihtyisä lapsia, nuoria, aikuisia ja senioreita palveleva liikunta- ja virkistysympäristö. Tavoitteena on säilyttää puiston metsäinen yleisilme, mutta palauttaa näkymiä yleisurheilukentälle.

Puistoalueella lisätään luonnon monimuotoisuutta istuttamalla uusia puita ja pensaita, perustamalla uusia niittyalueita ja jättämällä alueelle lahopuita. Haitalliset vieraslajit poistetaan. Kunnostuksesta aiheutuvan hiilijalanjäljen pienentämiseksi tavoitteena on käyttää nykyisiä varusteita ja materiaaleja mahdollisimman paljon.

Suunnitelmalla varmistetaan liikuntapuiston säilyminen käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa ja huomioidaan kaupunginosan liikuntapalveluiden kasvava käyttäjämäärä.

Heteniitynkentän jalkapallo- ja tenniskenttäalue peruskorjataan ja kenttien pohjarakenteisiin asennetaan jäähdytysputkistot tekojäätä varten. Jääkiekkokaukalo sijoittuu tenniskenttien kohdalle, ja muu luistelualue jäädytetään jalkapallokentälle. Liikuntapalvelut on vuokrannut pelikentän urheiluseuralle sopimuksella, joka on voimassa vuoteen 2030. Kentän vuokrannut urheiluseura on kustannuksellaan asentanut kentälle tekonurmen. Rakennussuunnittelun yhteydessä määritellään tekonurmikentän täytemateriaali. Pelikentälle uusittavan tekonurmen ja täytemateriaalin kustannukset maksaa kentän vuokrannut urheiluseura.

Katukoripallokentän asfaltti uusitaan ja kenttä saa uuden, värikkään pinnan. Nykyisen ulkokuntoilupaikan laitteita uusitaan. Metsäiselle puistoalueelle lisätään uusia ulkokuntoilupaikkoja.

Heteniitynkentän peruskorjauksen yhteydessä parannetaan nykyisiä kulkuyhteyksiä, perustetaan uusia kivituhkapintaisia kulkureittejä ja lisätään oleskelupaikkoja. Liikuntapuiston valaistus uusitaan tarvittavin osin: valaisimia lisätään uusille kulkureiteille. Alueen hulevesien hallintaa parannetaan. Pohjoisosan paikoitusaluetta laajennetaan idän suuntaan säilyttäen mäntymetsä. Vanha huoltorakennus suunnitellaan korvattavaksi uudella. Huoltorakennuksen suunnittelu toteutetaan erillisenä hankkeena, mutta suunnitelmat yhteensovitetaan keskenään.

Alueen puustoinen ilme säilytetään ja kasvillisuusalueita kunnostetaan. Yksittäisiä puita ja pensasalueita poistetaan uusien toimintojen, reittien, puiden huonokuntoisuuden tai näkymien avaamisen vuoksi. Uusia puita istutetaan huoltorakennuksen, paikoitusalueen, kulkuyhteyksien ja kuntoilualueiden läheisyyteen. Kuluneen metsänpohjan ennallistamiseksi istutetaan kuntta-alueita ja metsäalueille istutetaan uusia metsäpuun taimia.

Puiston tasaus noudattelee pääpiirteissä nykyisiä tasauksia. Jalkapallokentän pohjois- ja itäreunan tasausta muotoillaan uudelleen, reunaa tuetaan matalalla tukimuurilla ja alla sijaitseva vesihuoltolinja siirretään kentän länsipuolelle. Liikuntapuistoalueen kuivatus perustuu hulevesiviemäröintiin.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä 1 olevasta suunnitelmaselostuksesta ja liitteenä 2 olevasta suunnitelmapiirustuksesta VIO 6367/1.

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 6310 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Puiston ja pysäköintialueen suunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla 1.11. - 14.11.2023. Tiedote luonnoksen esilläolosta lähetettiin suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajille sekä kaupunginosayhdistyksille.

Vuorovaikutus sisälsi asukastilaisuuden, joka järjestettiin Teams-kokouksena 8.11.2023. Lisäksi Vuoniityn peruskoulun 1.-6. luokan oppilaille toteutettiin lyhyt nettikysely lasten liikuntapaikalle suunniteltuihin välineisiin liittyen.

Saadut asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 3.

Kustannukset ja aikataulu

Suunnittelualueen rakentamisen kustannukset ovat noin 2 903 000 euroa eli noin 40,7 euroa/m² (alv. 0 %).

Liikuntapuiston rakennetut viheralueet kuuluvat kunnossapitoluokkaan R4 käyttöviheralueet. Metsäalueet kuuluvat kunnossapitoluokkaan M2 lähimetsä. Hoitoluokat on esitetty RAMS-luokituksen mukaisina kunnossapitoluokkina.

Suunnittelualueen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 102 514 euroa, 1,45 euroa/m² (alv. 0 %).

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet.

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2025 alkaen.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan lautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Puistosuunnitelma mahdollistaa puiston peruskorjauksen. Suunnitelman voidaan katsoa olevan taloudellisesti merkittävä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 1-3 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 27.02.2024 § 112

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Elina Kettunen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38723

elina.kettunen@hel.fi