Vahingonkorvaus, takaisinsaantivaatimus, henkilövahinko, 7.3.2022, Vihdintien bussipysäkki, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Intrum Oy

HEL 2023-014593
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Takautumisvaatimus, liukastuminen, Intrum Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan takautumisvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 16.11.2023 esittänyt toimeksiannolla 882098 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian puolesta kaupungille määrältään 10 069,36 euron takautumisvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan vakuutusyhtiöllä on takautumisoikeus kaupunkia kohtaan Fennian maksamassa liukastumisvahingossa 1877275 vakuutussopimuslain 75 §:n ja Fenniaturvan yleisten ehtojen kohdan F15.1. perusteella. Vaatimuksen mukaan vahingonkärsijä on liukastunut 7.3.2022 klo 18.03 Vihdintiellä bussipysäkillä H1513. Vahingonkärsijän selvityksen mukaan vahinko tapahtui pysäkin vieressä, ja vahinkopaikka oli jäinen ja epätasainen. Vaatimuksen mukana on toimitettu kartta ja valokuva vahinkopaikasta.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Vahinkopaikalla on kevyen liikenteen väylällä oleva bussipysäkki, jota kunnossapidetään A-luokan mukaisesti. Vaatimuksen liitteenä on vahingonkärsijän toimittama kuva vahinkopaikasta. Vahingonkärsijän osoittama vahinkopaikka on bussipysäkin ja kevyen liikenteen väylän vieressä olevalla KA3-ylläpitoluokan yleiskatuvihreäluokitukseen kuuluvalla nurmialueella. KA3-ylläpitoluokan yleiskatuvihreäluokitukseen kuuluva nurmialue ei ole kulkutie, eikä se kuulu talvikunnossapidettävään alueeseen.

A-luokan kevyen liikenteen väylän aurauksen lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimenpideaika on aurauksen osalta neljä tuntia, kuitenkin niin, että klo 17 ja klo 3 välisenä aikana satanut lumi poistetaan klo 7 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika on kolme tuntia, kuitenkin niin, että klo 18 ja klo 4 välisenä aikana havaittu tuntuvasti lisääntynyt liukkaus torjutaan klo 7 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Poikkeuksellisen lumitilanteen vuoksi Helsingin kaupunki käynnisti varautumissuunnitelmansa ajalle 23.2.-16.3.2022. Erityistoimet ja lisäresurssit kohdistettiin koko kaupunkiin, mutta ensisijaisesti turvattiin liikenteen sujuvuus vilkkaimmin liikennöidyillä alueilla kantakaupungissa ja joukkoliikennekaduilla. Kadut aurattiin ja lunta kuljetettiin vastaanottopaikoille kunnossapitoluokituksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Lumen poiskuljetusta tehtiin aina, kun auraustyöt siihen antoivat mahdollisuuden. Laatuvaatimuspoikkeuksia voivat esimerkiksi olla, että
asuntokatujen lumenpoisto aloitetaan vasta pääkatujen jälkeen, kun siihen on saatavissa resursseja ja että toimenpideaikoja kasvatetaan kunnossapitoluokissa.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkoalueella on suorittu päivittäin tarkistushiekoituksia ja valumapaikkojen tarkastelua säätilan vaihtelujen takia. Yöllä on ollut pakkasia, ja päivällä keli on ollut plussan puolella. Hiekoituksia on tehty päivää ennen vahinkoa, 6.3.2022, klo 1 ja klo 6 välisenä aikana, ja vahinkopäivänä 7.3.2022 hiekoituksia on tehty klo 6 ja klo 14 välisenä aikana.

Vaatimuksen mukana on toimitettu valokuva vahinkopaikasta. Vahingonkärsijän osoittama vahinkopaikka on yleiskatuvihreäluokitukseen kuuluvaa nurmialuetta, joka ei ole kulkutie, eikä se kuulu talvikunnossapidettävään alueeseen. Valokuvalla osoitetusta vahinkopaikasta pystyy oikaisemaan pysäkin takana olevalle parkkipaikalle. Parkkipaikalle tarkoitettu talvikunnossapidettävä kulkureitti on noin 35 metrin päässä bussipysäkiltä.

Forecan mukaan lämpötila on vaihdellut Helsingin Kumpulan havaintoasemalla tehdyissä mittauksissa vahinkopäivänä 7.3.2022 puolestayöstä klo 5 saakka -0,4 °C ja 0,1 °C välillä. Klo 5 ja klo 16 välisenä aikana lämpötila on vaihdellut 0 °C ja 1 °C välillä. Klo 17 lämpötila on kääntynyt pakkasen puolelle ollen -0,5 °C, ja vahingon tapahtumisen aikaan klo 18 lämpötila on ollut -1,3 °C. Lumen syvyys on Kumpulan havaintoaseman mittauksissa ollut vahingon tapahtumisen aikaan 54 cm.

Urakoitsijan tietoon ei ole tullut palautteita vahinkoalueen liukkaudesta tai muista kunnossapitotarpeista tammikuun 2022 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana. Kaupungille ei ole esitetty kyseiseltä vahinkoalueelta muita vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia.

Ilmatieteen laitoksen Ilmastokatsauksen mukaan tammikuun 2022 viimeisenä viikonloppuna Valtteri-myrsky toi Etelä-Suomeen runsaasti märkää lunta. Lunta kertyi parissa päivässä yleisesti parikymmentä senttiä, mutta etenkin Uudellamaalla monin paikoin enemmänkin. Valtteri- myrskyn yhteydessä Helsingin Kumpulan mittausasemalla lumensyvyys nousi 22 senttimetristä 41 senttimetriin. Tämän jälkeen helmikuussa 2022 esiintyi runsaita lumisateita. Lumipyryjen johdosta useammalla paikkakunnalla yllettiin metrin lumensyvyyteen. Helsingin
Kumpulassa rekisteröitiin suurin lumensyvyyden kasvu, 35 cm vuorokaudessa. Forecan mukaan helmikuun sademäärä oli laajalti maan etelä- ja itäosassa poikkeuksellisen suuri. Sääilmiö on poikkeuksellinen silloin, kun se esiintyy tilastollisesti keskimäärin kerran 30 vuodessa tai harvemmin. Suuret sademäärät tarkoittivat suuria lumimääriä ja etelässä suurimmassa osassa helmikuun päiviä vähintään käytiin plussan puolella. Pintojen sulaminen ja uudelleen jäätyminen aiheuttivat monin paikoin ajoittain hyvinkin hankalia keliolosuhteita.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja ottamalla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon (HE 281/2004 vp, s. 16). Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla olevaa bussipysäkkiä on talvikunnossapidetty kaupungin normien mukaisesti. Vahinkoalueella on suorittu vahinkopäivänä ja vahinkoa edeltävänä päivänä tarkistushiekoituksia ja valumapaikkojen tarkastelua säätilan vaihtelujen takia.

Vaatimuksen mukana on toimitettu valokuva vahinkopaikasta, ja valokuvalla osoitettu vahinkopaikka on yleiskatuvihreäluokitukseen kuuluvaa nurmialuetta, joka ei ole kulkutie, eikä se kuulu talvikunnossapidettävään alueeseen. Jalankulkijan on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta kulkiessaan talvikunnossapidettävien kulkuväylien ulkopuolella.

Asiassa saadut selvitykset huomioon ottaen kaupunki katsoo, ettei se ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 14 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 22.12.2023 tekemän päätöksen § 51 mukaan lakipalvelut-yksikön päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 15 000 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 13.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eeva-Maria Mattila, valmistelija, puhelin: 09 310 34957

kymp.korvausasiat@hel.fi

Päättäjä

Kaisu Tähtinen
yksikön päällikkö