Vuokraus, liiketila, Töyrytie 2, Vanamo-Linnea Tmi

HEL 2023-014635
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 82

Vuokraus, liiketila, Töyrytie 2, Vanamo-Linnea Tmi

Tiimipäällikkö

Päätös

Myynti- ja vuokraustiimin päällikkö päätti vuokrata Vanamo-Linnea Tmi:lle osoitteessa Töyrytie 2, 00630 Helsinki, sijaitsevan 45 m²:n suuruisen liiketilan 1.

Tila vuokrataan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella 22.11.2023 alkaen siten, että vuokranmaksu alkaa 6.12.2023. Kuukausivuokra on 450 euroa (10 euroa/m²) + alv 24 %.

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksella ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 92 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen Yritystilat-yksikön tavanomaisia liikehuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Heka Oy omistaa osoitteessa Töyrytie 2, 00630 Helsinki, sijaitsevan 45 m²:n suuruisen liiketilan.

Vuokrakohde sisältää kaksi erillistä kellaritason huonetta, jotka yhdistetty väliovella. Molempiin huoneisiin on omat sisäänkäynnit, toinen kadun puolelta ja toinen rappukäytävän kautta. Kohteen vuokrapyynti on 550 € + alv 24 %.

Vanamo-Linnea Tmi on tarjoutunut vuokraamaan tilan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella 22.11.2023 alkaen 450 €:lla (+ alv 24 %) yrityksen toimistotilaksi. Vuokratarjous hyväksytään, koska tila ei kokonaisuudessaan vastaa liiketilan vaatimuksia ja on pitkään ollut tyhjänä.

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Salonen, vuokraneuvottelija, puhelin: 09 310 21450

jaana.salonen@hel.fi

Päättäjä

Maarit Kontio
va. tiimipäällikkö