Virkasuhteen täyttäminen, sovittelutoiminta, sovittelunohjaaja, työavain KANSLIA-05-28-23

HEL 2023-014642
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 50

Sovittelunohjaajan vakinaisen viran täyttäminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella Julia Saarholmin sovittelunohjaajan vakinaiseen virkaan (vakanssinumero 036189). Viran tehtäväkohtainen palkka on 3330,13 euroa. Virkaan valittavan kanssa sovitaan erikseen, milloin hän ottaa viran vastaan.

Vakinaisen viran toimipaikka on palvelussuhteen alkaessa kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuusyksikön sovittelutoiminta. Virkaan liittyy kuuden (6) kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Tehtävänimikkeen vakinainen virka tulee avoimeksi 4.1.2024 alkaen.

Sovittelunohjaajan vakinainen virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalla 20.11.–8.12.2023.

Kansliapäällikön delegointipäätöksen 3.3.2021 § 56:n mukaan päätöksen vakinaiseen virkaan ottamisesta viestintäosastolla tekee viestintäjohtaja.

Sovittelunohjaajan tehtävänä on erityisesti alaikäisten sovitteluprosessin kehittäminen, alaikäisten sovittelun osapuolten sovittelun yleisten edellytysten selvittäminen ja niihin liittyvien päätösten valmistelu sovittelulain 1015/2005 mukaisesti, vapaaehtoissovittelijoiden ohjaus ja kouluttaminen, yhteistyö sidosryhmien, kuten poliisin, syyttäjän, lastensuojelun ja erilaisten tuki- ja jatkopalveluiden kanssa ja tarvittaessa sovittelijana toimiminen.

Keskeistä sovittelunohjaajan työssä on asiakkaiden tukeminen ja ohjaaminen sovitteluprosessin ajan. Sovittelunohjaaja pääsee osallistumaan sovittelutoiminnan kehittämiseen valtakunnallisesti ja alueellisesti sovittelutoiminnan verkostoissa. Työ sisältää iltatyötä noin 1–2 iltana viikossa ja satunnaisesti viikonlopputyötä. Sovittelunohjaajan vakinaiseen virkaan kuuluu myös sovittelupalvelupäätösten tekeminen sovittelutoiminnan päällikön ollessa estynyt.

Viran kelpoisuusehtona on lain rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (L1015/2005) 10 § mukainen tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito. Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 13 hakijaa ja heillä 12:sta oli vaadittu kelpoisuus tehtävään. Haastatteluun 12.12.2023 ja 13.12.2023 kutsuttiin koulutuksen ja työkokemuksen perusteella seuraavat kolme hakijaa: Julia Saarholm, **********

Haastattelijoina toimivat osallisuusjohtaja Johanna Seppälä ja sovittelutoiminnan päällikkö Sini Heino-Mouhu.

Julia Saarholm on koulutukseltaan sosionomi YAMK ja hän valmistumassa Itä-Suomen yliopistosta julkisoikeuden, rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen maisteriksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla sovittelunohjaajana 3 vuotta ja 5 kuukautta ja sovittelunohjaajan perustyön lisäksi hän on vastannut alaikäisten sovitteluprosessien laadullisesta kehittämisestä.

Erityistä nuorisotyön kokemusta hän on hankkinut työskennellessään kuuden vuoden ajan Aseman lapset ry:llä tutkimuskoordinaattorina, kouluttajana sekä sovittelijana. Tänä aikana hän on saanut laaja-alaista ymmärrystä palvelujärjestelmään sekä nuoriin liittyviin ilmiöihin. Julia Saarholm on tutkimuskoordinaattorin roolissa ollut aktiivisesti kehittämässä monialaista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Työssään Aseman lapset ry:llä hän on myös kehittänyt restoratiivista katusovittelua ja kouluttanut valtakunnallisesti restoratiivisen dialogin perusteita eri toimijoille.

Muuta työkokemusta hän on hankkinut Helsingin diakonissalaitoksella ja Kriminaalihuollon tukisäätiöllä. Työtehtävät ovat kohdentuneet vankilasta vapautuvien tai rikosseuraamusta suorittavien Saattaen vapauteen -projektin suunnitteluun, kehittämiseen ja raportointiin. Diakonissalaitoksella Saarholmin työ kohdistui sijaishuollon asiakkaiden ohjaamiseen.

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on työskennellyt Vantaan kaupungilla sovittelunohjaajana 10 vuotta ja 10 kuukautta. Setlementti Louhelassa hän on toiminut sovittelunohjaajana 11 kuukautta. Sovittelunohjaajan työtehtävien lisäksi hän on toiminut lastenhoitajana ja liikuntavalmentajana lapsille ja nuorille.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri ja kulttuurituottaja amk. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla sovittelunohjaajana viisi kuukautta vastuualueenaan alaikäisten sovitteluiden perustyö ja viestintä. Tätä ennen hän toiminut tuntiopettajana opintojensa ohessa Helsingin peruskouluissa sekä kaksi vuotta Vantaan kaupungilla koordinaattorina nuorisovaltuustolle, Vantaa Youth Council, jossa tehtäviin on kuulunut nuorisovaltuuston toiminnan koordinointi, viestintä, osallisuus ja järjestöyhteistyö. Krishna-liikkeen viestintä- ja tapahtumapäällikkönä hän on toiminut kuuden vuoden ajan.

Haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota sovittelun tuntemukseen, aiempaan kokemukseen alaikäisten sovittelun kehittämisestä, järjestöyhteistyön valmiuksiin, koulutusosaamiseen sekä vuorovaikutustaitoihin. Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella Julia Saarholmilla on parhaat edellytykset sovittelunohjaajan viran hoitamiseen kaupunginkansliassa.

Päätös tullut nähtäväksi 18.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Seppälä, osallisuusjohtaja, puhelin: 09 310 79780

johanna.m.seppala@hel.fi

Sini Heino-Mouhu, sovittelutoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 43517

sini.heino-mouhu@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Sovittelunohjaaja_virka_hakijaluettelo
2. Sovittelunohjaaja_virka hakijayhteenveto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.