Virkasuhteen täyttäminen, Koillisen terveysasema, Jakomäen toimipiste, terveyskeskuslääkäri, työavain SOTEPE-02-416-23

HEL 2023-014962
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Virkasuhteen täyttäminen, Koillisen terveysasema, Jakomäen toimipiste, terveyskeskuslääkäri, työavain SOTEPE-02-416-23

Johtava ylilääkäri

Päätös

Johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 032790) 1.1.2024 lukien 4043,02 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Koillisen terveysasema, Jakomäen toimipiste (toimintayksikkö 396170, työpiste 703200).

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka on avoin virka.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on työskentely Jakomäen terveysasemalla, osallistuminen päivystykseen, neuvolatyöhön, kutsuntatarkastuksiin ja muihin erikseen määriteltäviin terveyskeskuslääkärin työhön kuuluviin määrättyihin tehtäviin.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) säätelee terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden. Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävää täytettäessä luettiin eduksi kokemus terveyskeskustyöstä Jakomäen terveysasemalla.

Terveyskeskuslääkärin virka on ollut julkisesti haettavana 6.11.–20.11.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** 21.11.2023. Haastattelijana toimi ylilääkäri **********

**********

Hakija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset koulutuksen osalta. Hänellä ei kuitenkaan ole viran edellyttämää riittävää ruotsin kielen taitoa.

Hallintosäännön 25 luku määrittelee kaksikielisyyden. Sosiaali- ja terveystoimessa valinnasta päättävä viranhaltija voi perustellusta syystä päättää kielitaidosta poikkeamisesta. Esimerkiksi ulkomaisen tutkinnon suorittanut, Suomessa laillistettu lääkäri voidaan vapauttaa ruotsin kielen taidosta sellaisessa yksikössä, jossa ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä on riittävästi.

Jakomäen terveysasemalla on kolme lääkäriä, joilla on vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito. Täten ruotsinkielisille potilaille voidaan aina järjestää pääsy ruotsin kieltä osaavan lääkärin vastaanotolle, jolloin ruotsinkielisen väestön mahdollisuus saada palvelua omalla äidinkielellään on turvattu.

Koska virkaan ei ole ollut muita kaikki kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ja virkaan valittava on tehtävässään kokenut ja suoriutunut siitä moitteetta, hänet voidaan kokonaisarvioinnin perusteella nimittää terveyskeskuslääkärin virkaan, vaikka hänellä ei ole viran edellyttämää tyydyttävää ruotsin kielen suullista taitoa. Virkaan valittavalla ********** on lisäksi etuna alueen vieraskieliset asukkaat huomioiden venäjän kielen osaaminen.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset terveyskeskuslääkärin viran hoitamiseen Koillisen terveysaseman Jakomäen toimipisteessä.

Päätös tullut nähtäväksi 28.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Satu Kaakko-Vornanen, ylilääkäri, puhelin: 09 310 53153

satu.kaakko-vornanen@hel.fi

Päättäjä

Marika Buch Lund
johtava ylilääkäri

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.