Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2021 sekä toimialan sisäinen hankkeiden välinen määrärahan siirto

HEL 2023-015327
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 47

Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2021 sekä toimialan sisäinen hankkeiden välinen määrärahan siirto

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja totesi Helsingin osallistuvan budjetoinnin liitteenä olevien viiden hankkeen valmistumisen äänestysvuodelta 2021. Lisäksi viestintäjohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialalta valmistuneilta viideltä hankkeelta käyttämättä jääneet määrärahat 74 411,40 euroa siirretään Grilli- tai nuotiopaikka ulkona oppimista ja virkistäytymistä varten -hankkeelle, Laidunnusta Uutelan ulkoilualueelle -hankkeelle sekä Kapteeninpuistikon uudistaminen -hankkeelle liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin OmaStadin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään Osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää käyttö- ja investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuusyksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Osallistuvan budjetoinnin valmistuneet hankkeet ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä 1 Valmistuneet OmaStadi-hankkeet sekä määrärahan siirto. Edelleen käynnissä olevat osallistuvan budjetoinnin hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että Helsingin osallistuvan budjetoinnin toteutettavaksi äänestettyjen hankkeiden välillä voidaan toteuttaa hankkeiden välinen määrärahojen siirto kaupunkilaisen ehdotuksen täysimittaiseksi toteuttamiseksi. Päätöksen mukaisesti tätä voidaan soveltaa myös kierroksen 2020–2021 toteutuksessa olevien hankkeiden osalta. Mikäli valmiiksi todettavasta hankkeesta jää määrärahoja käyttämättä, niitä voidaan siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Siirto voidaan toteuttaa vain toimialan sisällä saman osallistuvan budjetoinnin kierroksen hankkeiden välillä. Siirrosta päättää viestintäjohtaja.

Kaupunkiympäristön toimialalta on valmistunut viisi OmaStadi-hanketta liitteen mukaisesti äänestysvuodelta 2021. Valmistuneen Fredrikin tori kunnostettava -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 50 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 28 654,46 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 21 345,54 € euroa.

Valmistuneen Lisää roska-astioita Kontulaan ja muualle Itä-Helsinkiin sekä astioiden tiiviimpää tyhjennystä -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 40 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 25 653,62 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 14 346,38 € euroa.

Valmistuneen Vantaanjoen rantaan levähdys- ja oleskelupaikkoja -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 100 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 78 105,47 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 21 894,53 € euroa.

Valmistuneen Koillisen lähiluonnon puolesta, kukkaniittyjä ja lammikoita täynnä elämää -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 156 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 140 303,27 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 15 696,73 € euroa.

Valmistuneen Pullo/tölkkitelineitä roskisten yhteyteen myös lähiöihin -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 40 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 38 871,78 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 1 128,22 € euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan kolmen hankkeen toteuttamisen yhteydessä on ilmennyt kustannusten noususta johtuen, että hankkeille varatut määrärahat eivät tule kattamaan niille aiheutuvia kustannuksia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti valmistuneilta hankkeilta voidaan käyttämättä jääneitä määrärahoja siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Toteutettavilla määrärahasiirroilla varmistetaan kaupunkilaisen tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa. Viideltä edellä mainitulta kaupunkiympäristön toimialalta valmistuneelta hankkeelta jää käyttämättä niille varattua määrärahaa 74 411,40 euroa.

Grilli- tai nuotiopaikka ulkona oppimista ja virkistäytymistä varten -hankkeen alkuperäinen määräraha on 60 000 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 31 569,54 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, Grilli- tai nuotiopaikka ulkona oppimista ja virkistäytymistä varten -hankkeen uusi määräraha on 91 569,54 euroa.

Laidunnusta Uutelan ulkoilualueelle -hankkeen määräraha on 100 000 euroa ja hankkeelle on aiemmin siirretty 1 254 euron määräraha viestintäjohtajan päätöksellä 18.9.2023 § 42. Kustannusten noususta johtuen hankkeen toteutumiseksi varatut määrärahat eivät kata sille aiheutuvia kustannuksia, jonka vuoksi hankkeelle siirretään valmiiksi todettavilta hankkeilta 39 447,67 euroa. Näin olleen Laidunnusta Uutelan ulkoilualueelle -hankkeen uusi määräraha on 140 701,67 euroa.

Kapteeninpuistikon uudistaminen -hankkeen alkuperäinen määräraha on 100 000 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 3 394,19 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, Kapteeninpuistikon uudistaminen -hankkeen uusi määräraha on 103 394,19 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 12.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Sinkkonen, Osallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Liite. Valmistuneet OmaStadi-hankkeet sekä määrärahan siirto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.