Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, opiskelijatoiminnan ohjauksen tuntiopettaja (3 kpl), työavain KASKO-03-270-23

HEL 2023-015548
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, opiskelijatoiminnan ohjauksen tuntiopettaja (3 kpl), työavain KASKO-03-270-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-1

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ********** ajalle 1.1.2024 – 30.04.2025.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Stadin aikuisopistossa oli haettavana 24.10.-7.11.2023 kolme opiskelijatoiminnan ohjauksen opettajan virkasuhteista tehtävää määräajalle 1.1.2024 – 30.4.2025.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-270-23. Määräaikaan 7.11.2023 klo.16 mennessä tehtäviin haki kaksikymmentäyhdeksän (29) henkilöä. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kaksitoista (12) hakijaa. Kolme haastatteluun kutsuttavista hakijoista peruutti hakemuksensa ennen haastattelua. Ryhmähaastattelut pidettiin 23.11.2023. Haastattelijoina toimivat apulaisrehtori ********** ja koulutuspäällikkö **********

Opiskelijatoiminnan ohjauksen opettaja ohjaa ja koordinoi kampuksen toimipaikkojen tutor- ja opiskelijakuntatoimintaa ja sen kehittämistä yhteistyössä tutoreiden kanssa. Lisäksi hän osallistuu Stadin AO-tasoiseen toiminnan organisointiin yhdessä opettajatiimien kanssa. Hän mahdollistaa osallistavia ja yhteisöllisiä tapahtumia eri ammattiryhmien ja opiskelijoiden kanssa. Lisäksi opiskelijatoiminnan ohjauksen opettaja on mukana toisen asteen Sosiaalisesti kestävä amis-verkostohankkeessa kehittämässä laadukasta ammatillista koulutusta monenlaisille opiskelijoille.

Hakuilmoituksessa on edellytetty hyvää suomen kielen taitoa sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, vahvaa osaamista kehittämistyöstä, verkostotyöskentelystä, tehtävän sisältöalueista ja hanketyöskentelystä sekä monenlaisten opiskelijoiden kohtaamisen ja ohjaamisen taitoja. Lisäksi hakuilmoituksessa on katsottu eduksi kokemus ammatillisen toisen asteen koulutuksessa toimimisesta.

Hakemuksen ja ryhmähaastattelun perusteella tehtävään valittiin **********

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen kelpoisuusvaatimukset annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaisesti.

**********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö Jaana Viitamäki katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että valitulla, ********** on parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valituille sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 11.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Petri Kallionpää, apulaisrehtori, puhelin: 040 334 6127

petri.kallionpää@hel.fi

Päättäjä

Jaana-Päivikki Viitamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-1