Tutkimuslupa, Ikääntyvän palomiehen toimintavalmius Helsingin pelastuslaitoksella

HEL 2023-015685
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Tutkimuslupa tutkimukseen "Ikääntyvän paloesimiehen toimintavalmius Helsingin pelastuslaitoksella"

Pelastusjohtaja

Päätös

Pelastusjohtaja myönsi tutkimusluvan ********** ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle ”Ikääntyvän paloesimiehen toimintavalmius Helsingin pelastuslaitoksella”. Yhteyshenkilö on pelastusjohtaja ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia Helsingin pelastuslaitokselle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija sitoutuu hävittämään tutkimusaineiston asianmukaisesti tutkimuksen valmistumisen jälkeen.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin pelastuslaitokselle.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan pelastuslaitoksen käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.pela@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa paloesimiesten savusukelluskelpoisuusvaatimuksen ehdottomuutta Helsingin pelastuslaitoksen operatiivisessa työssä. Opinnäytteestä saatujen tulosten perusteella pyritään edistämään sitä, että paloesimiehet voisivat tulevaisuudessa halutessaan jatkaa operatiivisissa työtehtävissä myös savusukelluskelpoisuuden menettämisen jälkeen.

Opinnäyte toteutetaan kysely- ja tilastotutkimuksena, jossa yhdistetään eri lähteistä kerättyjä aineistoja analyysin tueksi. Työn ensimmäisessä osiossa opinnäytteen laatija taustoittaa aihepiiriä HIKLU-alueen paloesimiehille lähetettävällä kyselytutkimuksella, jonka suunniteltu otoskoko on n. 150 vastaajaa. Tätä seuraa aikavälillä 1.2.2024–30.8.2024 toteutuneiden, Helsingin pelastuslaitoksen paloesimiesten savusukellusten seuranta. Lisäksi opinnäytteen laatija analysoi tilastollisesti Helsingin eri alueilla tapahtuneiden tulipalojen esiintyvyyttä sekä eri pelastusmuodostelmien toimintavalmiusaikoja.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan päätöksen 30.11.2023 § 249 mukaan tutkimusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä päättää palvelun päällikkö palveluansa koskevissa tutkimusluvissa.

Päätös tullut nähtäväksi 11.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Antti Oittinen, tutkija, puhelin: 040 482 7346

antti.oittinen@hel.fi

Päättäjä

Marko Rostedt
pelastusjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Tutkimuslupahakemus 11.12.2023, liite, kyselyluonnos

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.