Palvelusetelituottaja, hyväksymättä jättäminen, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettava hoito, Hoiva-Lana Tmi

HEL 2023-015985
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 98
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon palvelun palvelusetelituottajan hyväksymättä jättäminen

Ostopalvelupäällikkö

Päätös

Vammaistyön ostopalvelupäällikkö päätti olla hyväksymättä yritystä HOIVALANA Tmi (y-tunnus 2690218-4 ) alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon palvelusetelituottajaksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 10.02.2015 § 40 hyväksynyt palvelusetelin yhdeksi alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon järjestämistavaksi ja päättänyt palvelusetelin arvon.

Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja hyväksyi 25.11.2019 155 § palvelusetelitoiminnan sääntökirjan yleisen osan ja 28.2.2022 35 § sääntökirjan alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon palvelukohtaisen osan. Sääntökirjassa kunta asettaa palveluntuottajille palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit. Kunta velvoittaa palveluntuottajaa noudattamaan sääntökirjan määräyksiä.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on vastaanottanut 10.8.2023 HOIVALANA Tmi:n hakemuksen alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon palvelusetelituottajaksi. HOIVALANA Tmi ei ole toimittanut tarvittavia dokumentteja eikä ole rekisteröitynyt kotihoidon (sisältäen omaishoidon tuki, kehitysvammaiset/muut vammaiset) osalta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien valtakunnalliseen rekisteriin Valveriin.

1.1.2024 voimaan tuleva uusi sote-valvontalaki tulee muuttamaan lupa- ja rekisteröintikäytäntöjä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023). Yksityisen palvelujen tuottajan täytyy olla yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien valtakunnallisessa rekisterissä, Soterissa, jotta hän voi tuottaa sosiaalipalveluja. Palveluntuottajat tekevät hakemukset sähköisesti Soterin kautta.

HOIVALANA Tmi ei täytä alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon palvelusetelituottajalle asetettuja edellytyksiä.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti 24.01.2019 15 §, että vammaistyön ostopalvelupäällikkö hyväksyy alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon palvelusetelituottajat tai peruuttaa hyväksynnän.

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mirva Lähteenmäki, suunnittelija, puhelin: 09 310 69530

mirva.lahteenmaki@hel.fi

Päättäjä

Minna Eronen
ostopalvelupäällikkö