Palvelusetelituottaja, hyväksymisen peruminen, henkilökohtainen apu, Gubbe Sydänystävä Oy

HEL 2023-016177
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 99
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi hyväksymisen peruminen

Ostopalvelupäällikkö

Päätös

Vammaistyön ostopalvelupäällikkö päätti perua Gubbe Sydänystävä Oy:n (y-tunnus 2949014-6) hyväksynnän ja poistaa yrityksen Helsingin henkilökohtaisen avun palvelusetelin tuottajista 1.1.2024 alkaen.

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialue päättää sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Hyvinvointialueen tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujen tuottaja luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista.

Gubbe Sydänystävä Oy:n hyväksyntä perutaan, koska palveluntuottamista koskevat edellytykset eivät täyty. Helsingin vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun sääntökirjassa edellytetään, että koko henkilökunnalla on kirjalliset voimassa olevat työsopimukset. Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden rekisteröinti edellyttää palveluntuottajalta myös omaa Y-tunnusta, jonka vuoksi palvelun tuottaminen ilman Y-tunnusta ei ole mahdollista.

Henkilökohtaiset avustajat toimivat Gubbe Sydänystävä Oy:ssä toimeksiantosopimuksella kevytyrittäjinä. Gubbe Sydänystävä Oy:n käyttämä toimeksiantosopimus katsotaan tilanteeksi, jossa yritys ostaa toiselta yritykseltä palvelun tuottamisen: Gubbe Sydänystävä Oy ostaa laskutuspalvelun keinoin palvelun tuottamisen henkilöltä, jolla ei ole omaa Y-tunnusta ja joka laskuttaa Gubbe Sydänystävä Oy:tä laskutuspalvelun Y-tunnuksella.

Aluehallintovirastolta 31.8.2023 saadun ohjeistuksen mukaan kevytyrittäjä ei voi tuottaa sosiaalipalveluja, eikä palvelujen tuottaja voi käyttää kevytyrittäjiä sosiaalipalveluidensa tuottamisessa.

Vammaistyön ostopalveluyksikkö on saanut 6.10.2023 palveluntuottajalta sähköpostitse vastauksen, että henkilökohtaisen avun palvelun tuottaminen työsuhteessa ei ole Gubbe Sydänystävä Oy:lle mahdollista.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti 29.9.2021 § 185, että vammaistyön ostopalvelupäällikkö hyväksyy vammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajat tai peruuttaa hyväksynnän.

Päätös tullut nähtäväksi 22.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mirva Lähteenmäki, suunnittelija, puhelin: 09 310 69530

mirva.lahteenmaki@hel.fi

Päättäjä

Minna Eronen
ostopalvelupäällikkö