Virkasuhteen täyttäminen, pelastuslaitos, operatiivisen johtamisen yksikkö, tilannekeskusmestari, työavain SOTEPE-05-29-23

HEL 2023-016260
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, pelastuslaitos, operatiivisen johtamisen yksikkö, tilannekeskusmestari,

Pelastusjohtaja

Päätös

Pelastusjohtaja päätti ottaa avoinna olleeseen tilannekeskusmestarin virkaan 1.2.2024 alkaen **********

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole Helsingin kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, tai hänellä ei ole tehty turvallisuusselvitystä päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja turvallisuusselvitys on tehty. Tällaisen virkaan otettavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös lähetetään kaikille hakijoille Helbitin kautta.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaan pelastusjohtaja ottaa virkaan apulaispalopäällikkötasoon rinnastettavan henkilökunnan.
Virka oli julkisesti haettavana 13.11.-30.11.2023. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi ja TE-palveluissa.
Viran kelpoisuusehdot:
-Soveltuva korkeakoulututkinto
-Kokemusta tilanne- tai johtokeskustyöskentelystä
-Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
-B-luokan ajokortti
Virkaa täytettäessä on varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Kelpoisuusehtojen ja nimitysperusteiden lisäksi hakijalta arvostetaan kokemusta johtamis- ja esihenkilötehtävistä, aikaisempaa kokemusta viranomaisten tilannekeskusympäristössä työskentelystä. Arvostamme pelastustoiminnan johtamiskokemusta sekä tietoteknistä osaamista ja kykyä ennakkoluulottomasti ja rakentavasti kehittää vakiintuneitakin toimintamalleja sekä omaa työtä ja toimintamalleja. Hakijalta odotettiin myös verkostoituvaa ja yhteistyöhakuista toimintatapaa sekä pitkäjänteisyyttä viedä muutoksia eteenpäin, vaikka välillä kohtaisikin vastoinkäymisiä.
Hakijalta odotettiin myös kykyä ja halua rakentaa luontevasti yhteistyötä, niin pelastuslaitoksen sisällä kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Hänellä tulisi olla kiinnostusta ja taitoa tulevaisuuden muutosten ennakointiin sekä ymmärrystä tutkimuksen ja tietojohtamisen roolista kehittämisen perustana. Lisäksi odotettiin kykyä hyödyntää tutkimusta ja tietojohtamista vahvasti omassa toiminnassa.
Ennen virkasuhteen alkamista valitun tulee toimittaa työterveyshuollon lausunto tehtävään soveltuvuudesta. Virkaan valinnan ehtona ovat hyväksytty turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys ja huumausainetestaus. Virassa on 6 kuukauden
koeaika.

Rekrytointiprosessi ja haastattelut

Virkaa haki määräaikaan mennessä yksitoista (11) hakijaa.
Kaikki hakijat täyttivät muodolliset hakuehdot tutkintojen osalta mutta kokemusta tilanne ja johtokeskustoiminnasta puuttui joiltakin hakijoilta. Hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttiin viisi (5) virkaa hakenutta. Haastattelut suoritettiin 19.12.2023. Hakijoita haastattelivat yksikönpäällikkö Jari Korkiamäki, palomestarit Juha Lindholm sekä Kari Ursin. Haastatellut henkilöt olivat:

**********

Arviointi

********** on pitkä ja monipuolinen ura Hätäkeskuslaitoksessa. Hän on toiminut hälytyspäivystäjänä, ylipäivystäjänä, johtokeskuspäivystäjänä, vuoromestarina sekä erilaisissa asiantuntija ja suunnittelijan tehtävissä. Lisäksi hän on työskennellyt pelastussuunnittelijana Helsingin pelastuslaitoksella Erica tietojärjestelmän käyttöönoton valmistelussa. Tällä hetkellä hän toimii Hätäkeskuslaitoksessa tietokanta-asiantuntijana liittyen pelastustoimen tilanne- ja johtokeskustyössä käytettävän riskianalyysin suunnitteluun ja rakentamiseen sekä mm. KEJO:n sekä Ericaan suunnitteluun. Hän on suorittanut tradenomin AMK tutkinnon Laureassa. Hänellä on hyvä osaaminen projektityöstä, osaamisen kehittämisestä sekä erilaisista suunnittelutehtävistä. Hän on ollut kehittämässä hätäkeskuslaitoksen työmalleja sekä tietoteknisiä järjestelmiä, joita valtakunnallisesti käytetään. Lisäksi hän oli aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja käynnistämässä Hätäkeskuslaitoksen johtokeskusta. Hän tuntee käytössä olevien kenttäjohtamisjärjestelmien käyttöperiaatteet. Hakijalla on taustansa vuoksi pitkällinen kokemus viranomaiskentässä toimimisesta sekä hyvä käsitys ja kokemus viranomaisyhteistyöstä. Hänen vahvuutenaan voidaan nähdä pitkä ja laaja-alainen kokemus hälytys- ja pelastustoimesta sekä toimintaympäristön tuntemuksesta. Haastattelussa hän toi esille erittäin vahvaa näkemyksellisyyttä pelastustoimen toimintaympäristön muutoksista ja tulevaisuuden kehittämistarpeista. Hänellä on näytöillä osoitettu kyky kehittämiseen, organisointiin ja suunnitelmalliseen työtapaan. Hakijalla on selkeä käsitys viranomaisyhteistyöstä, verkottumisesta sekä osoitettua kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Hänen kokemuksensa Hätäkeskuslaitoksen toiminnan suunnittelun kokonaisuudesta sekä pelastustoiminnan tietojärjestelmien tietotekninen osaaminen on mittava, joka antaa erinomaisen pohjan virassa edellytettävään näkemyksellisyyteen uuden tilannekeskustoiminnan kehittämisestä. Keskustelussa hakija on perusteellinen, osaava, avoin ja innostava.Hänen valintaansa virkaan puoltaa ansiovertailun sekä haastattelun perusteella saatu kokonaisarvio. Hänen pitkä ja monipuolinen kokemus hätäkeskustoiminnasta, tietojärjestelmien hallinta, esimieskokemus sekä osaaminen prosessien kehittämisestä ja asiantuntijatyöstä tukee hänen valintaansa. Edellä mainituiden seikkojen takia hakija nousi parhaaksi hakijoiden joukosta. Lisäksi hakija tuntee erinomaisesti pelastustoimen toimintaympäristön ja siihen liittyvät kehittämistarpeet. Työtehtävissä kertynyt osaaminen ja näkemys suunnitelmallisesta kehittämistyöstä tukee pelastuslaitoksen tietojohtamista sekä vahvistaa analyyttistä ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

********** on pitkä kokemusta pelastustoiminnan operatiivisista johtamistehtävistä, kouluttajakokemusta pelastuskoulusta sekä öljyntorjunnan osalta. Hakijalla on palopäällystön insinööri AMK tutkinto. Kokemus tilanne- ja johtokeskuksen kehittämisestä, työskentelystä ja johtamisesta sekä johtamis- ja tietojärjestelmien osalta ei kokonaisuudessaan vastaa valittavan henkilön kokemusta ja kokonaisosaamista. Operatiivisen johtamisen osaaminen on hyvä. Hakija on ihmisläheinen, avoin ja analyyttinen keskustelija. Hakija on työskennellyt myös pelastustoimessa esihenkilötehtävissä. Monipuolisesta kokemuksesta ja osaamisesta huolimatta hakijan kokemus tilanne- ja johtokeskustoiminnasta sekä niihin liittyvistä tietojärjestelmistä sekä kokemus ja osaaminen tilannekeskustyön kehittämisestä ei yltänyt virkaan valittavan henkilön tasolle.

********** on pitkä työkokemus pelastustoimen operatiivisista tehtävistä palomiehenä sekä hän on toiminut tilannekeskusoperaattorina Helsingin pelastuslaitoksen tilannekeskuksessa. Hänellä on pelastajatutkinto sekä tradenomin tutkinto Laurean ammattikorkeakoulusta. Nykyisessä tehtävässään hän on tehnyt ennaltaehkäisevää palotarkastus- ja riskienhallintatyötä määräaikaisten- ja ylimääräisten palotarkastusten parissa. Hän on toiminut Helsingin pelastuslaitoksen pelastustoimen laitteet- toiminnon toimintovastaavana vuoden 2023 alusta. Toimintovastaavan työhön kuuluu asiakkaiden neuvonnan ja ohjaamisen lisäksi toiminnon henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kouluttaminen. Hakija on avoin ja analyyttinen keskustelija. Hän tuntee pelastuslaitoksen palvelutuotannon ja hänellä on näkemyksellisyyttä toimintojen kehittämiseen. Hänen vahvuutenaan voidaan pitää pelastustoiminnan kokemusta sekä työskentelyä tilannekeskuksessa. Varsinaista esimieskokemusta hänellä ei ole. Tilannekeskustyön kokemuksesta huolimatta hänen osaamisensa ja kokemuksensa tilanne- ja johtokeskustoiminnasta sekä niihin liittyvistä tietojärjestelmistä sekä kokemus ja osaaminen tilannekeskustyön kehittämisestä ei yltänyt virkaan valittavan henkilön tasolle.

********** on pitkä kokemus pelastustoimen erilaisista tehtävistä. Hän on toiminut palomiehenä, paloesimiehenä, palotarkastajana, palomestarina, pelastuspäällikkönä sekä palopäällikkönä. Paloinsinööritutkinnon AMK lisäksi hakijalla on YAMK tutkinto Laurean ammattikorkeakoulusta. Hän on toiminut pitkään ns. laitospalokunnassa Finavialla erilaisissa tehtävissä. Hänellä on pitkällinen kokemus Finavian pelastustoimen johtamisesta eri tasoilla. Sen sijaan kokemus pelastustoiminnasta ns. kunnallisessa tai alueellisessa pelastustoimessa oli vähäistä. Hän on helposti lähestyttävä sekä hyvä keskustelija. Hän toi haastattelussa esiin motivaationsa kehittyä tilannekeskus toimintoja kohtaan ja halustaan itsensä kehittämiseen sekä osaamisensa tuontiin pelastuslaitoksen käyttöön. Hakijalla ei ollut kokemusta haetun tyyppisen tilannekeskustoiminnan, eikä tilannekeskustietojärjestelmien tuntemusta. Monipuolisesta kokemuksesta ja osaamisesta huolimatta hakijan kokemus tilanne- ja johtokeskustoiminnasta sekä niihin liittyvistä tietojärjestelmistä sekä kokemus ja osaaminen tilannekeskustyön kehittämisestä ei yltänyt virkaan valittavan henkilön tasolle.

********** on suorittanut maanpuolustuskorkeakoulussa esiupseerikurssin. Hänellä on pitkä palvelus puolustusvoimissa eri tehtävissä. Hän on jäänyt eläkkeelle 1.1.2022 yleisesikuntakomentajan tehtävistä. Tehtävät Puolustusvoimissa olivat sisällöltään esimiestyötä eri tasoilla ja ne edellyttivät kykyä laajojen kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä ihmisten johtamiseen ja kohtaamiseen lähi – ja etätöissä. Työtehtävät pitivät sisällään puolustusvoimien turvallisuuteen ja varautumiseen oleellisesti liittyviä suunnitelmia ja ennakointia. Hän on ihmisläheinen, avoin ja hyvä keskustelija. Hakijalla ei ole kokemusta pelastustoimessa työskentelystä, eikä pelastustoimen johto- ja tietojärjestelmistä. Tutkinnoista ja edellä mainitusta työkokemuksesta huolimatta hakijan kokemus pelastustoiminnasta, osaaminen ja kokemus pelastustoiminnan johtamis- ja tietojärjestelmistä, sekä kokemus päivittäisestä tilannekeskustyön johtamisesta ei yltänyt virkaan valittavan henkilön tasolle.

Päätös tullut nähtäväksi 10.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jari Korkiamäki, pelastuspäällikkö, puhelin: 09 310 30060

jari.korkiamaki@hel.fi

Päättäjä

Marko Rostedt
pelastusjohtaja