Virkasuhteen täyttäminen, perheiden erityispalvelut, sosiaaliohjaaja (2 kpl), työavain SOTEPE-01-806-23

HEL 2023-016263
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Sosiaaliohjaajan viran (2 kpl) täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys / perheiden erityispalvelut, työavain SOTEPE-01-806-23

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi ********** ja ********** sosiaaliohjaajien virkaan (vakanssit 050199, 050200, toimintayksikkö 395140, työpiste 100010) 15.1.2024 lukien tai sopimuksen mukaan 2858,64 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettujen terveydentilasta saatujen selvitysten perusteella virkaan ottamiset on vahvistettu. Selvitykset on esitettävä 30 päivän kuluessa virkoihin ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetut ovat esittäneet rikosrekisteriotteet. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan 2 virkaa tulivat avoimeksi 14.11.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen työyksikön neuropsykiatrisen valmennuksen tiimin sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu neuvonta ja ohjaus, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, neuropsykiatrinen valmennus, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus sekä yksilöhuollon päätöksenteko ja verkostotyö.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Sosiaaliohjaajan viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta lasten ja lapsiperheiden vanhempien kanssa työskentelystä, myönteistä asennetta työn kehittämiseen sekä hyviä yhteistyö-, tiimi- ja vuorovaikutustaitoja ja itsenäisen työotteen hallintaa. Eduksi tehtävässä luetaan neuropsykiatrinen osaaminen, sosiaalihuollon prosessien tuntemus ja eri kulttuurien tuntemus.

Sosiaaliohjaajan 2 virkaa (vakanssit 050199, 050200) ovat olleet julkisesti haettavana 14.11. – 30.11.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Määräajassa hakemuksen jätti 17 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asiakirjan liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 13 hakijalla.

Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluihin kutsuttiin 8 hakijaa, joista haastatteluun saapuivat: ********** ********** ja ********** Hakijoista ********** ja ********** ilmoittivat myöhemmin, etteivät ole käytettävissä virkoihin.

Haastattelut pidettiin 11.12.2023 ja 14.12.2023. 11.12.2023 pidetyt haastattelut suorittivat johtava sosiaaliohjaaja ********** ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö ********** 14.12.2023 haastattelun suoritti lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö ********** estyttyä.

********** on koulutukseltaan sosionomi. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. **********

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Toimenkuvan vuoksi valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota työkokemukseen ja osaamiseen lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä, neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelystä, neuropsykiatristen haasteiden tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä sekä erityisen hyvään itsenäisen työotteen hallintaan. Hakemuksessa ja haastattelussa ********** ja ********** osoittivat tehtävässä edellytettäviä vahvuuksia ja erityisesti syvällistä osaamista neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän vanhempien kanssa työskentelystä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** ja ********** on parhaat edellytykset hoitaa sosiaaliohjaajien tehtäviä lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa.

Päätös tullut nähtäväksi 29.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Marko Kivihalme, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 09 310 21769

marko.kivihalme@hel.fi

Anu Rämö, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 57759

anu.ramo@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.