Virkasuhteen täyttäminen, perheiden erityispalvelut/terapeuttinen vauvaperhetyö, johtava psykoterapeutti, työavain SOTEPE-01-802-23

HEL 2023-016393
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Johtavan psykoterapeutin viran täyttäminen, Perheiden erityispalvelut / terapeuttinen vauvaperhetyö työavain SOTEPE-01-802-23

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella psykologi psykoterapeutti ********** johtavan psykoterapeutin virkaan (vakanssinumero 37561, toimintayksikkö 395140, työpiste 100008) 1.2.2024 lukien 4267,62 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kk.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Johtavan psykoterapeutin virka tuli avoimeksi 16.11.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan psykoterapeutin virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Johtavan psykoterapeutin tehtävänä on toimia hallinnollisena ja ammatillisena lähiesimiehenä 12 psykoterapeutille terapeuttisen vauvaperhetyön työyksikössä ja vastata yksikön toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Johtavan psykoterapeutin työhön kuuluu työntekijöiden rekrytointi ja perehdytys, osaamisen kehittäminen ja konsultointi sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko. Lisäksi hän osallistuu perhekeskusten moniammatillisen työn johtamiseen sekä konsultoi yhteistyötahoja. Johtavan psykoterapeutin työstä 30 % on psykoterapeuttista asiakastyötä erityistä tukea tarvitsevien vauvaperheiden ja lasta odottavien perheiden kanssa sekä asiakastyöhön liittyvää yhteistyötä lähialojen kanssa. Lisäksi työhön kuuluu asiantuntija- ja verkostotyö.

Terapeuttisen vauvaperhetyön johtavan psykoterapeutin kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun psykologian maisterin tai sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Lisäksi edellytetään soveltuvaa vähintään erityistason psykoterapiakoulutusta sekä Valviran myöntämää oikeutta käyttää psykoterapeutti ammattinimikettä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja organisointi- ja päätöksentekotaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Eduksi luettiin kokemus psykoterapeuttisesta vauvaperhetyöstä ja esihenkilötyöstä.

Johtavan psykoterapeutin virka (37561) on ollut julkisesti haettavana 16.11.–7.12.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 1 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 11.12.2023 hakija **********

Haastattelun suorittivat perheiden erityispalvelujen päällikkö ********** ja keskitettyjen palvelujen päällikkö **********

********** on suorittanut psykologian ylemmän korkeakoulututkinnon. Lisäksi hän on psykoterapeutti ja perhe- ja pariterapiakouluttaja. **********

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset johtavan psykoterapeutin viran tehtävien hoitamiseen terapeuttisessa vauvaperhetyössä.

Päätös tullut nähtäväksi 12.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markus Salonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 44527

markus.salonen@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.