Talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2024, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2024-000383
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2024 talousarvio ja talousarvion noudattamisohjeet

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 22.11.2023 hyväksymän tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2024 talousarvion sekä kaupunginhallituksen 11.12.2023 hyväksymät talousarvion noudattamisohjeet.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.11.2023 Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2024-2026. Talousarvio on julkaistu kaupungin internetsivuilla: https://www.hel.fi/static/helsinki/talousarvio/helsinki-talousarvio-2024.pdf

Talousarviossa asetetut tavoitteet otetaan huomioon valmisteltaessa tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointisuunnitelmaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta valvoo, että tarkastusviraston toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan asettamien tavoitteiden mukaista. Talousarvioon sisältyy kohta 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto, jossa on määritelty ulkoisen tarkastuksen toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.12.2023 vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeet, jotka koskevat kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia. Talousarvion noudattamisohjeet on julkaistu kaupungin internetsivuilla: https://www.hel.fi/static/helsinki/talousarvio/talousarvion-noudattamisohjeet-2024.pdf

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi