Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2021, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2024-000536
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen äänestysvuosilta 2019 ja 2021 sekä toimialojen sisäiset hankkeiden väliset määrärahan siirrot

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja totesi Helsingin osallistuvan budjetoinnin liitteenä olevien hankkeiden valmistumisen äänestysvuosilta 2019 ja 2021. Lisäksi viestintäjohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialalta valmistuneilta kolmelta hankkeelta käyttämättä jääneet määrärahat 60 357,97 euroa siirretään Virallisia nuotio- ja grillauspaikkoja keskuspuistoon -hankkeelle sekä Keskuspuistoon Frisbeegolfrata -hankkeelle liitteen mukaisesti. Lisäksi viestintäjohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta valmistuneesta viidestä hankkeesta kahdelta siirretään käyttämättä jääneet määrärahat 139 863,46 euroa Uimapaikka Vartiokylän lahdelle -hankkeelle sekä Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin -hankkeelle liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 § 500 ja 2.5.2023 § 283, että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään Osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää käyttö- ja investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuusyksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Osallistuvan budjetoinnin valmistuneet hankkeet ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä Valmistuneet OmaStadi-hankkeet sekä määrärahan siirrot. Edelleen käynnissä olevat osallistuvan budjetoinnin hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että Helsingin osallistuvan budjetoinnin toteutettavaksi äänestettyjen hankkeiden välillä voidaan toteuttaa hankkeiden välinen määrärahojen siirto kaupunkilaisen ehdotuksen täysimittaiseksi toteuttamiseksi. Päätöksen mukaisesti tätä voidaan soveltaa myös kierroksen 2020–2021 toteutuksessa olevien hankkeiden osalta. Mikäli valmiiksi todettavasta hankkeesta jää määrärahoja käyttämättä, niitä voidaan siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Siirto voidaan toteuttaa vain toimialan sisällä saman osallistuvan budjetoinnin kierroksen hankkeiden välillä. Siirrosta päättää viestintäjohtaja.

Kaupunkiympäristön toimialalta on valmistunut kolme OmaStadi-hanketta liitteen mukaisesti äänestysvuodelta 2021. Luonnonsuojelualueelle kunnon kyltit Herttoniemen ja Kivinokan rantaan -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 35 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat oli 5 367,85 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 29 632,15 € euroa. Nurmikot niityiksi - viihtyvyyttä ihmisille sekä apua ilmastolle, Itämerelle ja pörriäisille -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 35 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 21 874,39 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 13 125,61 € euroa. Ihania Kirsikkapuita Töölönlahden puistoon pohjoisosaan -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 35 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 17 399,79 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 17 600,21 € euroa. Kolmelta edellä mainitulta kaupunkiympäristön toimialalta valmistuneelta hankkeelta jää käyttämättä niille varattua määrärahaa yhteensä 60 357,97 euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan kahden hankkeen toteutumisen yhteydessä on ilmennyt kustannusten noususta johtuen, että hankkeille varatut määrärahat eivät tule kattamaan niille aiheutuvia kustannuksia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti valmistuneilta hankkeilta voidaan käyttämättä jääneitä määrärahoja siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Toteutettavilla määrärahasiirroilla varmistetaan kaupunkilaisen tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa. Virallisia nuotio- ja grillauspaikkoja keskuspuistoon -hankkeen alkuperäinen määräraha on 100 000 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 42 068,40 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, Virallisia nuotio- ja grillauspaikkoja keskuspuistoon -hankkeen uusi määräraha on 142 068,40 euroa. Keskuspuistoon Frisbeegolfrata -hankkeen määräraha on 150 000 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 18 289,57 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, Kapteeninpuistikon uudistaminen -hankkeen uusi määräraha on 168 289,57 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta on valmistunut kaksi hanketta äänestysvuodelta 2019 ja kolme hanketta äänestysvuodelta 2021 liitteen mukaisesti. Äänestysvuodelta 2021 Saaret saavutettaviksi kutsuvenepalvelun avulla -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 110 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat oli 35 769,54 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 74 230,46 € euroa. Uimastadion auki ympäri vuoden -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 100 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 34 367,00 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 65 633 euroa. Kahdelta edellä mainitulta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta valmistuneelta hankkeelta jää käyttämättä niille varattua määrärahaa yhteensä 139 863,46 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kahden hankkeen toteutumisen yhteydessä on ilmennyt hankkeiden toteutuksen aikana, että hankkeille varatut määrärahat eivät tule kattamaan hankkeiden toteutuksesta syntyviä kustannuksia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti valmistuneilta hankkeilta voidaan käyttämättä jääneitä määrärahoja siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Toteutettavilla määrärahasiirroilla varmistetaan kaupunkilaisen tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa. Uimapaikka Vartiokylän lahdelle -hankkeen alkuperäinen määräraha on 190 000 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 74 230,46 euroa valmiiksi todettavalta hankkeelta, Uimapaikka Vartiokylän lahdelle -hankkeen uusi määräraha on 264 230,46 euroa. Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin -hankkeen määräraha on 335 000 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 65 633,00 euroa valmiiksi todettavalta hankkeelta, Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin -hankkeen uusi määräraha on 400 633 euroa. Muilta valmistuneilta hankkeilta ei tehdä määrärahasiirtoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta on valmistunut liitteen mukaisesti kaksi hanketta äänestysvuodelta 2019.

Päätös tullut nähtäväksi 22.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Sinkkonen, Osallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja