Virkasuhteen täyttäminen, Puistopolun peruskoulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1397-23

HEL 2024-000647
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 16

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Puistopolun peruskoulu työavain KASKO-01-1397-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Puistopolun peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero 1018).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 1018) on ollut julkisesti haettavana ajalla 08.01.-30.01.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Puistopolun peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla. Kelpoinen hakija ilmoitti haastattelun jälkeen, ettei ole käytettävissä virkaan.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Erityisluokanopettajan virkaan ei ollut kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ainoan kelpoisen ilmoitettua, ettei ole käytettävissä virkavalintaan. Virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 14.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Juvonen, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 82500

juha.juvonen@hel.fi

Päättäjä

Pertti Tossavainen
rehtori