Virkasuhteen täyttäminen, Aurinkolahden peruskoulu, lähipalvelun erityisluokka, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1733-23

HEL 2024-000684
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Aurinkolahden peruskoulu, erityisluokanopettaja, lähipalvelun erityisluokka, työavain KASKO-01-1733-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Aurinkolahden peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan, lähipalvelun erityisluokka -viran (vakanssinumero 005784 ).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan, lähipalvelun erityisluokka, virka (vakanssinumero 005784) on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.1.2024-30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan, lähipalvelun erityisluokka, tehtävät Aurinkolahden peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan, lähipalvelun erityisluokka, viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi osaaminen teknologiakasvatuksessa.

Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 2 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Molemmat hakijat, joilla oli muodollinen kelpoisuus tehtävään, kutsuttiin haastatteluun.

Haastattelun suorittivat 2.2.2024 ja 6.2.2024 Aurinkolahden peruskoulun virka-apulaisrehtorit. Haastattelun jälkeen molemmat hakijat peruivat hakemuksensa.

Koska kysymyksessä olevaan erityisluokanopettaja, lähipalvelun erityisluokka -virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, joista molemmat peruivat hakemuksensa, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 12.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Katja Nordström, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 71995

katja.nordstrom@hel.fi

Päättäjä

Erja Ursin
rehtori