Virkasuhteen täyttäminen, Pasilan peruskoulu, lehtori: ruotsi, työavain KASKO-01-1670-23

HEL 2024-000727
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 27

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Pasilan peruskoulu, lehtori (ruotsi),työavain KASKO-01-1670-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Pasilan peruskouluun sijoitetun lehtorin (ruotsi) viran (vakanssinumero 000703).

Päätöksen perustelut

Lehtorin (ruotsi) virka (vakanssinumero 000703) on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.1.2024–30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on lehtorin tehtävät (opetusaine ruotsi) Pasilan peruskoulussa.

Lehtorin (ruotsi) viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 30 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 30 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Tehtävä/virka jätetään täyttämättä työpaikkailmoituksessa ilmenneen virheen takia.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 26.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Maria Uutaniemi, rehtori, puhelin: 09 310 84410

maria.uutaniemi@hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3