Virkasuhteen täyttäminen, Kallion ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, autismiopetus (EAU), työavain KASKO-01-1664-23

HEL 2024-000848
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 24

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Kallion ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1664-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Kallion ala-asteen kouluun sijoitetut erityisluokanopettajan virat (2) (vakanssinumerot 001233 ja 001234).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virat (vakanssinumerot 001233 ja 001234) ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 8.1.2024–30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Kallion ala-asteen koulussa pidennetyn oppivelvollisuuden luokassa autismiopetuksessa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi (2) hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 1 hakijalla, joka perui hakemuksensa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Kysymyksessä oleviin tehtävänimikkeen virkoihin oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita. Kelpoisuusehdot täyttävä hakija (1) perui hakemuksensa prosessin aikana. Virat jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkoja hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 26.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Saaresaho, rehtori, puhelin: 040 725 4547

juha.saaresaho(at)hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3