Virkasuhteen täyttäminen, Pasilan peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka ja fysiikka, ruotsin kielikylpyopetus, työavain KASKO-01-1668-23

HEL 2024-001255
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 32

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Pasilan peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka ja fysiikka (ruotsin kielikylpyopetus), työavain KASKO-01-1668-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Pasilan peruskouluun sijoitetun päätoimisen tuntiopettajan, matematiikka ja fysiikka (ruotsin kielikylpyopetus) viran.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, matematiikka ja fysiikka (ruotsin kielikylpyopetus), virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.1.2024–30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan, matematiikka ja fysiikka (ruotsin kielikylpyopetus), tehtävät Pasilan peruskoulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan, matematiikka ja fysiikka (ruotsin kielikylpyopetus), viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja ruotsin kielen hallintaa, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (määräys OPH-1435-2022).

Määräajassa hakemusta ei jättänyt yhtään hakijaa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Virka jätetään täyttämättä, koska tehtävään ei ollut yhtään hakijaa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 02.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Maria Uutaniemi, rehtori, puhelin: 09 310 84410

maria.uutaniemi@hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3