Vuokraus, sopimuksen uusiminen, Uusi Porvoontie 146-151, Pro Sibbo svenska steinerskola rf

HEL 2024-001257
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 67

Vuokraus, sopimuksen uusiminen, Uusi Porvoontie 146–151, Pro Sibbo svenska steinerskola rf

Tiimipäällikkö

Päätös

Myynti- ja vuokraustiimin päällikkö päätti uusia Pro Sibbo svenska steinerskola rf:n vuokrasopimuksen osoitteessa Uusi Porvoontie 146–151. Sopimus numero 222017782 päätetään 30.4.2024 ja uusi sopimus solmitaan 1.5.2024 lukien.

Uusi kuukausivuokra on 735,48 euroa ja se on arvonlisäveroton. Vuokralainen vastaa vuokrakohteen ja siihen liittyvien piha-alueiden hoidosta ja ylläpidosta sekä veden, sähkön ja lämmitysenergian kustannuksista. Vuokralainen on tietoinen siitä, että rakennus sijaitsee asemakaavoitettavalla alueella ja se tullaan purkamaan uudisrakentamisen tieltä kaavan astuttua voimaan.

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksilla ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 92 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen Yritystilat -yksikön vuokrauksen neuvottelemia liikehuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa Östersundomissa, osoitteessa Uusi Porvoontie 146–151, 00890 Helsinki, sijaitsevan kiinteistön, jossa on useita rakennuksia. Pro Sibbo svenska steinerskola rf on ollut kaupungin vuokralaisena kiinteistön 117 neliön suuruisessa rakennuksessa 1.7.2013 lukien.

Kaupunki on neuvotellut vuokralaisen kanssa tarpeesta uusia vanha sopimus vastaamaan nykyisin käytössä olevia sopimusehtoja. Neuvottelutuloksena vanha sopimus päätetään ja uusi sopimus solmitaan 1.5.2024 lukien.

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Ritva Frejsting, myyntineuvottelija, puhelin: 09 310 31992

ritva.frejsting@hel.fi

Päättäjä

Jari Hooli
tiimipäällikkö