Virkasuhteen täyttäminen, Kalasataman peruskoulu, lehtori, englanti ja ruotsi, KASKO-01-1466-23

HEL 2024-001385
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Kalasataman peruskoulu, lehtori: englanti ja ruotsi, työavain KASKO-01-1466-23.

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Kalasataman peruskouluun sijoitetun englannin ja ruotsin kielen lehtorin viran (vakanssinumero 001436).

Päätöksen perustelut

Englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka (vakanssinumero 001436) on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.1.2024–30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on englannin ja ruotsin kielen lehtorin tehtävät Kalasataman peruskoulussa.

Englannin ja ruotsin kielen lehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi luokanopettajan kelpoisuus sekä kokemus yläkoulun puolella työskentelystä.

Määräajassa hakemuksen jätti 7 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 4 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Kysymyksessä oleva englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka jätetään täyttämättä liian vähäisen hakijamäärän vuoksi. Kelpoiset hakijat kutsuttiin haastatteluun. Heistä yksi ei saapunut haastatteluun ja kaksi kieltäytyi ottamasta virkaa vastaan.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kati Pennanen, rehtori, puhelin: 09 310 82856

kati.pennanen@hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3