Virkasuhteen täyttäminen, Hertsikan ala-asteen koulu, lehtori, englanti ja ruotsi, työavain KASKO-01-1746-23

HEL 2024-001417
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 26

Virkasuhteen täyttäminen, Hertsikan ala-asteen koulu, lehtori: englanti ja ruotsi, työavain KASKO-01-1746-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 6

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita englannin ja ruotsin lehtorin virkaan (vakanssinumero 001433) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2024 lukien.

Virkaan valitulle ei määrätä koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Englannin ja ruotsin lehtorin virka (vakanssinumero 001433) on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.1.2023-30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Hertsikan ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on englannin ja ruotsin lehtorin tehtävät Hertsikan ala-asteen koulussa.

Lehtorin, englanti ja ruotsi viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi osaaminen ja kokemus englannin ja ruotsin opetuksesta alakoulussa sekä kieltenopetuksen yhteissuunnittelusta ja yhdessä opettamisesta. Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi osaaminen ja kokemus oppilaan tuen toteuttamisesta inklusiivisin järjestelyin sekä kieli- ja kulttuuritietoisesta opetuksesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti yksitoista (11) hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kahdeksalla (8) hakijalla.

**********

Yksi haastatteluun kutsutuista peruutti hakemuksensa ennen haastattelua. Haastatteluun osallistui kaksi hakijaa; ********** sekä hakija, joka peruutti hakemuksensa haastatteluiden jälkeen.

Haastattelun suorittivat ajalla 8.2 ja 9.2.2023 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

Englannin ja ruotsin lehtorin tehtävässä Hertsikan ala-asteen koulussa korostuu tiivis yhteistyö kielitiimissä sekä muiden opettajien kanssa, opetuksen suunnittelu ja arviointi yhdessä, joustavat ryhmittelyt ja samanaikaisopetus sekä yhteistyö oppilaan tuen järjestelyissä. Lisäksi tehtävässä korostuu vuosiluokkiin sitomaton opetus, opintokokonaisuuksiin perustuva opetussuunnitelma sekä kaikille sopivan koulun toimintakulttuurin edistäminen ja koulun pedagogiikan kehittäminen.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 10.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Saara Kourouma, rehtori, puhelin: 09 310 32691

saara.kourouma@hel.fi

Päättäjä

Taina Tervonen
perusopetuksen aluepäällikkö 6