Virkasuhteen täyttäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1915-23

HEL 2024-001590
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Pukinmäenkaaren peruskouluun sijoitetun luokanopettajan viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-1915-23

Apulaisrehtori 2

Päätös

Virka-apulaisrehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Pukinmäenkaaren peruskouluun sijoitetun luokanopettajan viran sijaisuuden (vakanssinumero 2473).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan viran sijaisuus (vakanssinumero 2473) ajalle 1.2.-1.6.2024 on ollut julkisesti haettavana ajalla 22.12.2023 – 10.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää apulaisrehtori toimiessaan alayksikön päällikkönä.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Pukinmäenkaaren peruskoulussa. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus luokanopetuksesta ja valmius opettaa kovien materiaalien käsityötä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Koska kysymyksessä olevaan luokanopettajan viransijaisuuteen oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, tehtävä jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi viransijaisuutta hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ilppo Kivivuori, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 26025

ilppo.kivivuori@hel.fi

Päättäjä

Ilppo Kivivuori
apulaisrehtori 2