Nimeämispyyntö, digitalisaation ja datatalouden strateginen yhteistyöryhmä ja valmisteleva asiantuntijasihteeristö, valtiovarainministeriö

HEL 2024-001700
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Jäsenen nimeäminen digitalisaation ja datatalouden strategiseen yhteistyöryhmään sekä valmistelevaan asiantuntijasihteeristöön

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti nimetä 15.3.2024-31.12.2027 toimikaudeksi valtiovarainministeriön digitalisaation ja datatalouden strategiseen yhteistyöryhmään jäseneksi kaupunginkanslian strategiaosaston digitalisaatioyksiköstä tiedolla johtamisen päällikkö Tomas Lehtisen sekä ryhmän toimintaa valmistelevaan asiantuntijasihteeristöön jäseneksi erityisasiantuntija Jasmin Revon.

Päätöksen perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää nimeämään Helsingin kaupungilta jäsenen sekä digitalisaation ja datatalouden strategiseen yhteistyöryhmään, että sen valmistelevaan asiantuntijasihteeristöön toimikaudeksi 15.3.2024-31.12.2027.

Digitalisaation ja datatalouden strategisen yhteistyöryhmän tavoitteena on vahvistaa julkisen hallinnon toimijoiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota ja tiedonkulkua digitalisaation ja datatalouden vastuualueella. Ryhmä tukee digitoimiston ja yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmän toimintaa seuraamalla ja arvioimalla kansallisen digitaalisen kompassin toimeenpanoa.

Digitalisaation ja datatalouden strateginen yhteistyöryhmä koostuu valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön, puolustusministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön, Espoon kaupungin, Helsingin kaupungin, Oulun kaupungin, Tampereen kaupungin ja Suomen Kuntaliiton edustajista. Lisäksi ryhmään nimetään Itä-Suomen ja Länsi-Suomen yhteistyöalueiden valitsemat hyvinvointialueiden edustajat sekä Kansaneläkelaitoksen ja Digi- ja väestötietoviraston edustajat. Valtiovarainministeriö voi tarvittaessa täydentää ryhmää.

Yhteistyöryhmä toimii vuorovaikutuksessa digitoimiston muiden yhteistyöryhmien sekä ministeriöiden erilaisten asiantuntijaryhmien ja -verkostojen kanssa.

Strategisen yhteistyöryhmän tehtävänä on

  1. tuottaa strategista näkemystä ja kannanottoja poikkihallinnollisesti digitalisaation ja datatalouden johtamisen sekä digitoimiston tavoitteiden saavuttamisen tueksi,
  2. tukea julkisen sektorin yhteistyötä kansallisen digitaalisen kompassin toimeenpanon toteuttamisessa ja arvioida toimeenpanon vaikutuksia mm. digisalkkua ja digikompassin mittareita hyödyntäen, sekä
  3. käsitellä julkisen hallinnon digitalisaation kannalta keskeisiä sääntelyehdotuksia ja kehittämiskokonaisuuksia.

Toimintaan osallistuvia organisaatioita pyydetään esittämään erillinen jäsen myös valmistelevaan asiantuntijasihteeristöön. Valmistelevan asiantuntijasihteeristön tehtävänä on valmistella strategisen yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma, valmistella kokouksissa käsiteltävät aiheet ja osallistua taustaorganisaatioiden välisen tiedonkulun varmistamiseen poikkihallinnollisesti.

Yhteistyöryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa, ja valmisteleva asiantuntijasihteeristö noin kahdeksan kertaa vuodessa. Ryhmien työ tehdään virkatyönä, eikä jäsenille makseta palkkioita. Yhteistyöryhmään ei nimetä virallisia varajäseniä, mutta estyneelle jäsenelle voi ilmoittaa etukäteisesti sijaisen.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) annetun lain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Organisaatioita pyydetään mahdollisuuksien mukaan nimeämään tehtävään soveltuvia sekä nais- että miesjäseniä.

Päätös tullut nähtäväksi 26.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Jasmin Repo, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 39473

jasmin.repo@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Hannu Heikkinen
digitalisaatiojohtaja