Hankinta, Harvardin Pdia-valmennus alueellisille Lanu-verkostoille, kaupunginkanslia

HEL 2024-001751
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 16

Hankinta, Problem Driven Iterative Adaptation, PDIA-valmennus

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hankkia kolme kuukautta kestävän LANU-alueverkostoille suunnatun PDIA-valmennuksen. Valmennus toteutetaan 11.3.–7.6.2024 ja siihen osallistuu 25 henkilöä eri toimialoilta.

Hankinnassa on kyse hankintalain (1397/2016) kynnysarvot alittavasta pienhankinnasta. Hankinnan arvo on sovittu Yhdysvaltain dollareissa USD $62,398 ja päätöspäivän valuuttakurssilla laskettuna se on 57 989 euroa. Sopimusehdoissa myös varmistetaan, ettei hankinnan arvo valuuttakurssimuutoksien vuoksi ylitä hankintalain mukaisia kynnysarvoja.

Hankinnassa ei täten ole tarvinnut noudattaa hankintalain säännöksiä. Helsingin kaupungin pienhankintaohjeessa todetaan, että hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailutusta, kun tarjoaja on ainoa, joka kykenee toimittamaan tarvittavan palvelun tai tavaran. Edellä kuvatuin perustein on katsottu, että pienhankintaohjeessa mainittu ehto täyttyy.

Osapuolia sitova sopimus ei synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun hankinnasta on tehty sopimus valitun palveluntuottajan kanssa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki osallistui 2022–2023 Bloomberg Philantropies -säätiön ja Harvardin yliopiston toteuttamaan kehittämisohjelmaan ”City Collaboration Track” tavoitteena lasten ja nuorten turvallisuudenkokemuksen parantaminen. Kehittämistyö kohdistui yhteen kaupunkiuudistusalueeseen. Kehittämisohjelmaan kuuluva valmennus oli tuolloin kaupungille maksuton. Valmennukseen osallistui kaupunkitasoinen tiimi ja kokemukset ja tulokset valmennuksesta olivat erittäin hyvät. Samaa mallia on päätetty käyttää monialaisen yhteistyön vahvistamisessa muillakin alueilla. Valmennus kytkeytyy strategiseen tavoitteeseen alueellisen eriarvoistumiskehityksen ehkäisystä ja tukee lasten ja nuorten palveluiden alueellisia yhteistyörakenteita.

Valmennuksen skaalaamisen tarkoitus muillekin kaupunkiuudistusalueille 2024 on vahvistaa alueellisten lasten- ja nuorten verkostojen osaamista ja vaikuttavaa yhteistyötä monialaisten ja paikallisiin ilmiöihin pureutuvien yhteisten toimenpiteiden suunnittelussa, priorisoinnissa ja konkreettisessa toteutuksessa.

Harvardin yliopistossa, Harvard Kennedy Schoolissa kehitetty yhteistyömalli ja prosessi kasvattaa valtioiden ja kaupunkien kyvykkyyttä kompleksisten ilmiöiden johtamisessa ja hallinnassa. Mallin nimi on Problem Driven Iterative Adaptation (PDIA). Vastaavaa mallia ei ole ostettavissa muista yliopistoista tai koulutusorganisaatioista. Harvardin yliopiston sivuilla on tietoa mallista ja sen soveltamisessa eri puolilla maailmaa julkishallinnossa viimeisten 11 vuoden aikana https://bsc.hks.harvard.edu.

PDIA on dynaaminen ja vahvasti osallistava prosessi, joka perustuu neljään perusperiaatteeseen:

 1. Keskitytään ratkomaan ongelmia, jotka on paikallisella tasolla tunnistettu ja määritelty.
 2. Tarkoituksena on luoda otolliset olosuhteet muutokselle varmistamalla valtuudet päätöksentekoon, sidosryhmien hyväksyntä ja tarvittava osaaminen.
 3. Prosessi rohkaisee ”positiivisten poikkeusten” löytämiseen, kokeilemalla etenemiseen ja johtaa nopeaan käytännön kautta oppimiseen.
 4. Lähestymistapa perustuu ongelmaan kytkeytyvien toimijoiden aktiiviseen osallisuuteen. Tarkoitus on varmistaa, että uudistukset kohdistuvat oikeisiin asioihin, ovat oikeutettuja ja kestävälle pohjalle rakennettuja.

Päätös tullut nähtäväksi 01.03.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Meri Virta, kehittämiskonsultti, puhelin: 09 310 43116

meri.virta@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Heikki Pursiainen